Η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής ενημερώνει τα σωματεία – μέλη της, σχετικά με το νέο Κανονισμό Ιδιότητας και μετεγγραφών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών 2020.

Συμβουλές – διευκρινίσεις :

 

1. Πρώτη εγγραφή ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ελλήνων ερασιτεχνών ( 3 Αυγ. – 2 Νοε. και 1 Ιαν. – 30 Απρ. ) – Δικαιολογητικά :

α) Αίτηση μεταβολών ποδοσφαιριστή, καταλλήλως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο.

β) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του ποδοσφαιριστή, εκ των οποίων η μια επικολλάται στην αίτηση και σφραγίζεται από την ομάδα στην οποία εγγράφεται ο ποδοσφαιριστής και η άλλη παραδίδεται στην οικεία Ε.Π.Σ. για την έκδοση του ατομικού δελτίου του ποδοσφαιριστή.

γ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ποδοσφαιριστή και εάν δεν υπάρχει ταυτότητα, φωτοτυπία της βεβαίωσης κατάθεσης των δικαιολογητικών για την έκδοση της ταυτότητας από την οικεία αστυνομική αρχή. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά, υποβάλλεται πρόσφατο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας για τους ανηλίκους μέχρι των 12 ετών, για τους οποίους δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση ταυτότητας.

δ) Κάρτα υγείας ετήσιας διάρκειας, η οποία αποδεικνύει ότι ο ποδοσφαιριστής εξετάστηκε και βρέθηκε υγιής και ικανός να αγωνίζεται στο άθλημα του ομοσπονδιακού ποδοσφαίρου. Σε κάθε νέα μεταβολή του ποδοσφαιριστή θα υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο της (ετήσιας) κάρτας υγείας αθλητή σε ισχύ.

ε) Για τον ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του είναι απαραίτητη και η συναίνεση του κηδεμόνα ( με γνήσιο υπογραφής αυτού ), στο πίσω και επάνω μέρος της αίτησης μεταβολών.

στ) Δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (GDPR).

2. Πρώτη εγγραφή Ενηλίκων Αλλοδαπών ερασιτεχνών ( 3 Αυγ. – 2 Νοε και 1 Ιαν. – 30 Απρ. ) – Δικαιολογητικά :

α) Φωτοαντίγραφο άδειας νόμιμης διαμονής αλλοδαπού στην Ελλάδα ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής καθώς και οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο που παρέχει δικαίωμα νόμιμης διαμονής κατά το χρόνο εγγραφής.

β) Ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας δημόσιου ασφαλιστικού φορέα, εφόσον ο ποδοσφαιριστής ή ο έχων την γονική μέριμνα εργάζεται ή ασκεί επάγγελμα στην Ελλάδα ή Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας ή άλλο ισοδύναμο κοινοτικό έγγραφο σε περίπτωση μετακίνησης από χώρα της ΕΕ, ή βεβαίωση ιδιωτικής ασφάλισης στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από τη μεταναστευτική νομοθεσία και τουλάχιστον για ποσό και κατηγορίες ασφάλισης αντίστοιχες με αυτές ημεδαπού όπως αυτές προκύπτουν από τις εκάστοτε διατάξεις.

γ) Βεβαίωση φοίτησης σε Εκπαιδευτικό ίδρυμα, εφόσον ο ποδοσφαιριστής σπουδάζει στην Ελλάδα.

δ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής του Κράτους του οποίου είναι υπήκοος, με επίσημη μετάφραση αυτού (εφόσον αυτό δεν έχει συνταχθεί στην αγγλική ή αποτυπωθεί με λατινικούς χαρακτήρες), από το οποίο να προκύπτουν όλα τα στοιχεία ταυτότητας του ποδοσφαιριστή που είναι απαραίτητα για την εγγραφή του, ήτοι, Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, ημεροχρονολογία και τόπος γεννήσεως, εθνικότητα και υπηκοότητα.

ε) Πιστοποιητικό υγείας από ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα που θα βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

στ) Κάρτα υγείας ετήσιας διάρκειας, η οποία αποδεικνύει ότι ο ποδοσφαιριστής εξετάστηκε και βρέθηκε υγιής και ικανός να αγωνίζεται στο άθλημα του ομοσπονδιακού ποδοσφαίρου. Σε κάθε νέα μεταβολή του ποδοσφαιριστή θα υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο της (ετήσιας) κάρτας υγείας αθλητή σε ισχύ,

ζ) φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου νόμιμα επικυρωμένο.

η) Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, πρέπει να εμφαίνεται στα ειδικά πεδία έναρξης – λήξης του δελτίου ατομικών στοιχείων του ποδοσφαιριστή ή του φωτοαντιγράφου του διαβατηρίου.

θ) Δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (GDPR). Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται νομίμως επικυρωμένα, ενώ επιτρέπεται η επικύρωση και από δικηγόρο.

3. Πρώτη εγγραφή Ενηλίκων κοινοτικών ερασιτεχνών ( 3 Αυγ. – 2 Νοε και 1 Ιαν. – 30 Απρ. ) – Δικαιολογητικά :

α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου του ή ταυτότητας που εκδίδει η χώρα-μέλος,

β) Επικυρωμένο αντίγραφο της κάρτας πολίτη μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης

γ) πιστοποιητικό γέννησης, το πρωτότυπο.

δ) Δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (GDPR).

ε) Κάρτα υγείας ετήσιας διάρκειας, η οποία αποδεικνύει ότι ο ποδοσφαιριστής εξετάστηκε και βρέθηκε υγιής και ικανός να αγωνίζεται στο άθλημα του ομοσπονδιακού ποδοσφαίρου. Σε κάθε νέα μεταβολή του ποδοσφαιριστή θα υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο της (ετήσιας) κάρτας υγείας αθλητή σε ισχύ,

4. Επανεγγραφή ελεύθερων ερασιτεχνών ( 3 Αυγ. – 2 Νοε. και 1 Ιαν. – 26 Φεβ. ) – Δικαιολογητικά :

α) αίτηση μεταβολών του ποδοσφαιριστή καταλλήλως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο.

β) Κάρτα υγείας αθλητή ( η πρωτότυπη ή ακριβές φωτοαντίγραφο ).

γ) Δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (GDPR).

Ειδικά για την επανεγγραφή των ελεύθερων αλλοδαπών ποδοσφαιριστών σε ομάδα απαιτείται φωτοαντίγραφο άδειας νόμιμης διαμονής αλλοδαπού στην Ελλάδα ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής καθώς και οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο που παρέχει δικαίωμα νόμιμης διαμονής κατά το χρόνο εγγραφής, νομίμως επικυρωμένα.

Επιπλέον, για τον επαγγελματία αλλοδαπό ποδοσφαιριστή που επιθυμεί να επανεγγραφεί σε ερασιτεχνική ομάδα απαιτούνται όλα τα δικαιολογητικά της πρώτης εγγραφής για τους αλλοδαπούς ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. Η άδεια νόμιμης διαμονής αλλοδαπού που χρησιμοποιήθηκε κατά την έκδοση δελτίου επαγγελματία ποδοσφαιριστή και ο οποίος επιθυμεί να επανεγγραφεί ως ερασιτέχνης, ισχύει (εφόσον καλύπτει το σχετικό χρονικό διάστημα) έως τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου, εντός της οποίας έλαβε χώρα η μεταβολή, εφόσον ο ποδοσφαιριστής έχει διατελέσει για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών ως επαγγελματίας.

5. Μετεγγραφή ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών ( 3 Αυγ. – 2 Νοε. και 1 Ιαν. – 1 Φεβ. ) Δικαιολογητικά.

α) Αίτηση μεταβολών του ποδοσφαιριστή καταλλήλως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο.

β) Κάρτα υγείας αθλητή ( η πρωτότυπη ή ακριβές φωτοαντίγραφο ).

γ) Δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (GDPR).

Για τη μετεγγραφή ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή των Π.Α.Ε. σε ομάδα (ΠΑΕ ή σωματείο) απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση της Π.Α.Ε.

Για τη μετεγγραφή ως ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, Ελλήνων, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλοδαπών που αποκτώνται από το εξωτερικό, απαιτούνται πλέον της αιτήσεως μεταβολών και τα ακόλουθα αντιστοίχως :

α) Για τους Έλληνες που αποκτώνται από το εξωτερικό, με διεθνή μετεγγραφή, η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής τους ταυτότητας ή πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας για τους ανηλίκους μέχρι των 12 ετών για τους οποίους δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση ταυτότητας.

β) Για τους “κοινοτικούς”, απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών της πρώτης εγγραφής.

γ) Για τους αλλοδαπούς απαιτείται η ουσιαστική προϋπόθεση της νόμιμης διαμονής στη χώρα.

6. Μετεγγραφή ορισμένου χρόνου ( η παλιά υποσχετική – 3 Αυγ. – 2 Νοε. και 1 Ιαν. – 1 Φεβ. ) :

α) Αίτηση μεταβολών του ποδοσφαιριστή καταλλήλως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο.

β) Ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από τις δύο ομάδες και τον ποδοσφαιριστή, που θα προβλέπει ότι αυτός μετά την λήξη του χρόνου της μετεγγραφής θα επανεγγράφεται υποχρεωτικά στην ομάδα που ανήκε αρχικά. Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα κατατίθεται στην ΕΠΟ μαζί με την αίτηση μεταβολών για την μετεγγραφή.

γ) Κάρτα υγείας αθλητή ( η πρωτότυπη ή ακριβές φωτοαντίγραφο ).

δ) Δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (GDPR).

Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα, σε κάθε αγωνιστική περίοδο, να χορηγήσει σε διαφορετικές ομάδες και να αποκτήσει από διαφορετικές ομάδες μέχρι οκτώ (8) ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές με υποσχετική μόνο για μία περίοδο, τηρουμένων των κατωτέρω περιορισμών: α. Απαγορεύεται η χορήγηση στην ίδια ομάδα και η απόκτηση από την ίδια ομάδα περισσοτέρων των τριών (3) ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών με υποσχετική. β. Απαγορεύεται η μετακίνηση ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή με υποσχετική για περισσότερες από δύο (2) μετεγγραφικές περιόδους. γ. Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής δεν δύναται να μετακινηθεί με υποσχετική, εάν υπερβαίνει το εικοστό πρώτο (21) έτος της ηλικίας του

7. Τρόπος υποβολής της αίτησης μεταβολών ποδοσφαιριστή.

Η υποβολή της αίτησης μεταβολών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών γίνεται στην ΕΠΟ, μέσω της οικείας Ε.Π.Σ., με τη διαβίβαση στο κεντρικό σύστημα της ΕΠΟ αντιγράφων όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και του κατά περίπτωση ορισθέντος παραβόλου. Η κατάθεση της σχετικής αιτήσεως γίνεται στο πρωτόκολλο της Ε.Π.Σ., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, η οποία παραδίδει υποχρεωτικά στον καταθέτη βεβαίωση κατάθεσης κατά αύξοντα αριθμό πρωτοκόλλου. Δεν λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται άκυρες οι αιτήσεις μεταβολών που παραδίδονται με οποιονδήποτε τρόπο στα γραφεία της Ε.Π.Σ., ακόμη και με συστημένες επιστολές, εφόσον η παράδοση έγινε μετά την λήξη των καθοριζομένων χρονικών περιόδων. Η έκδοση των δελτίων των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών γίνεται από τις οικείες ΕΠΣ μετά την προέγκριση αυτών από το Τμήμα Δελτίων της ΕΠΟ.

Η αίτηση μεταβολών, του ποδοσφαιριστή πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη. Οποιαδήποτε έλλειψη ή διαγραφές, στίγματα, χρήση διορθωτικού υγρού, συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης. Κάθε ποδοσφαιριστής δύναται με αίτησή του ενώπιον της ΕΙΠ/ΕΠΟ, να ζητήσει διόρθωση ή αλλαγή των προσωπικών του στοιχειών, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στο δελτίο αθλητικής ιδιότητας, εφόσον προσκομίσει στην ΕΙΠ/ΕΠΟ όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, αποφάσεις διοικητικών οργάνων, πιστοποιητικά, κ.λπ.), νομίμως επικυρωμένα από δημόσια αρχή και μεταφρασμένα, εφόσον πρόκειται για ξενόγλωσσα έγγραφα (με επικύρωση της μετάφρασης από δικηγόρο).

8. Πρώτες Εγγραφές και Διεθνείς Μετεγγραφές Ανηλίκων (Όλο το χρόνο στο TMS/ΣΣΜ) :

Για την πρώτη εγγραφή αλλοδαπού ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή ηλικίας 12-18, απαιτούνται οι προϋποθέσεις και οι διατυπώσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα Ε του “κανονισμού ιδιότητας – μεταγραφών” της ΕΠΟ, για κάθε ξεχωριστή περίπτωση, εκτός αν άλλως οριστεί από τη FIFA. B.

Για τη διεθνή μετεγγραφή ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή ηλικίας 12-18 ισχύει ό,τι και στην πρώτη εγγραφή με τη διαφορά ότι στην αίτηση επιλέγεται η ένδειξη «μετεγγραφή». ( Αναλυτικά στο παράρτημα “Ε” Προστασία ανηλίκων, στο epo.gr, κανονισμοί, κανονισμός ιδιότητας και μετεγγραφών 2020 ).

9. Αριθμός ποδοσφαιριστών.

Κάθε ομάδα δύναται να διατηρεί τμήμα αρρένων ή γυναικών ή και τα δύο, δεν επιτρέπεται όμως να διατηρεί στη δύναμη του κάθε τμήματος περισσότερους από εκατόν εξήντα (160) ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων τουλάχιστον είκοσι (20) να είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Οι ομάδες που ανήκουν σε ενώσεις στα πρωταθλήματα των οποίων συμμετέχουν άνω των πενήντα (50) ομάδων, δύνανται να διατηρούν στην δύναμη κάθε τμήματός τους έως εκατόν ογδόντα (180) ποδοσφαιριστές.

Κάθε ομάδα δύναται να διατηρεί στη δύναμη της αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές μέχρι την ηλικία των 18 ετών, χωρίς αριθμητικό περιορισμό.

Κάθε ομάδα δύναται να διατηρεί στη δύναμή της μέχρι πέντε (5) αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές άνω των 18 ετών. Η ομάδα δύναται να αποδεσμεύει τους υπεράριθμους των πέντε (5) αλλοδαπούς αμέσως μετά την συμπλήρωση του δέκατου όγδοου (18) έτους της ηλικίας τους, με αίτηση στην Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών. Οι υπεράριθμοι αλλοδαποί ποδοσφαιριστές που ενηλικιώνονται κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου δύνανται να παραμείνουν στη δύναμη της ομάδας μέχρι τη λήξη της αυτής αγωνιστικής περιόδου, με δικαίωμα συμμετοχής σε επίσημους αγώνες.

Υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου λογίζονται ως κοινοτικοί και όχι ως αλλοδαποί.

10. Εξαιρετικές περιπτώσεις αποδέσμευσης.

Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής, που αποδεδειγμένα δεν χρησιμοποιήθηκε σε επίσημους αγώνες επί δύο (2) συνεχείς ολόκληρες ποδοσφαιρικές περιόδους, ή επί δύο (2) πλήρη έτη δύναται μετά από αίτησή του, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, να καταστεί ελεύθερος με απόφαση της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ. Η διάταξη αυτή αφορά αποκλειστικά ποδοσφαιριστές, που έχουν το δικαίωμα να αγωνίζονται στην ομάδα αντρών του σωματείου τους. Ο χρόνος τιμωρίας ή/και στράτευσης ενός ποδοσφαιριστή παρατείνει ανάλογα το απαιτούμενο, κατά τα ανωτέρω, χρονικό διάστημα για να καταστεί ελεύθερος.

Οι ομάδες δύνανται με αίτηση τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, προς την Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ να αποδεσμεύουν ποδοσφαιριστές υπό την προϋπόθεση ότι η δύναμη του σωματείου υπερβαίνει τους εκατό (100) ποδοσφαιριστές. Οι αποδεσμεύσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά και μόνο ποδοσφαιριστές που ανήκαν στη δύναμη της ομάδας μέχρι και την έναρξη της κάθε μετεγγραφικής περιόδου.

α) Ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποδεδειγμένα μετοικούν, για λόγους εγγραφής ή μετεγγραφής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, αλλαγής σχολείου, τέλεσης γάμου ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης, διορισμού ή μετάθεσης σε υπαλληλική θέση του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή άλλων οργανισμών κοινής ωφελείας και τραπεζών, ή αποδεδειγμένης εργασίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών στη νέα μόνιμη κατοικία τους ή ενός εκ των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα, δύνανται με αίτησή τους να εγγραφούν προσωρινά σε σωματείο της Ε.Π.Σ. της νέας μόνιμης κατοικίας τους. Η εργασία για τα ως άνω χρονικά διαστήματα αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο μέσο.

β) Σε κάθε περίπτωση και συντρεχουσών των προαναφερομένων προϋποθέσεων, επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για προσωρινή μετεγγραφή ή αποδέσμευση για νησιά, ανεξάρτητα από το πόσο απέχουν μεταξύ τους ή από την ηπειρωτική χώρα, εφόσον η μετακίνηση των ποδοσφαιριστών αποδεδειγμένα κρίνεται δύσκολη, είτε λόγω γεωγραφικών συνθηκών, είτε λόγω έλλειψης τακτικής ή απευθείας θαλάσσιας συγκοινωνίας. Στις περιπτώσεις α) και β) της παρούσης παραγράφου, η αίτηση μετεγγραφής ή αποδέσμευσης υποβάλλεται πάντοτε από τον ποδοσφαιριστή στην αρμόδια Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ η αίτηση επανεγγραφής υποβάλλεται πάντοτε κατά την προβλεπόμενη περίοδο επανεγγραφών.

γ) Σε περίπτωση επανεγκαταστάσεως των ποδοσφαιριστών αυτών, εφόσον εξέλειπαν οι λόγοι της προσωρινής μετοίκησης τους, στην περιφέρεια της Ε.Π.Σ. της ομάδας από την οποία αιτήθηκαν προσωρινή αποδέσμευση, υποχρεούνται οι ίδιοι ή το πρόσωπο που έχει τη γονική τους μέριμνα να ζητήσουν την επανένταξή τους στη δύναμη της ομάδας από την οποία προσωρινά μετακινήθηκαν είτε με την υποβολή προς την οικεία Ε.Π.Σ. αίτησης μεταβολών μετεγγραφής, είτε με αίτησή τους προς την Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ, και πάντα κατά τη διάρκεια των επανεγγραφών. Οι ως άνω ποδοσφαιριστές δεν δικαιούνται να εγγραφούν ή να μετεγγραφούν σε οποιοδήποτε άλλο σωματείο, χωρίς τη έγγραφη συναίνεση του σωματείου από το οποίο αποδεσμεύθηκαν προσωρινά. Η κατά τα ανωτέρω προσωρινή αποδέσμευση καθίσταται οριστική και οι αποδεσμευθέντες ποδοσφαιριστές δεν έχουν τις ως άνω υποχρεώσεις, μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημέρα της προσωρινής αποδέσμευσης.

δ) Ένας ποδοσφαιριστής που αποδεσμεύτηκε προσωρινά κατά τον ως άνω τρόπο, δεν δικαιούται εντός πενταετίας να ζητήσει εκ νέου προσωρινή αποδέσμευση για τους ίδιους λόγους (περιπτώσεις α και β), εκτός εάν, κατόπιν αιτήσεώς του αποφασίσει διαφορετικά η Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών.

ε) Ποδοσφαιριστές, των οποίων οι ομάδες στις οποίες ανήκουν, δεν δηλώνουν συμμετοχή στο οικείο πρωτάθλημα ή αποχωρούν ή αποβάλλονται από αυτό δύνανται με αίτησή τους (που μπορεί να είναι και ομαδική εφόσον υπερβαίνουν τα πέντε άτομα) προς την Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ και βεβαίωση της οικείας ένωσης, να αποδεσμεύονται προσωρινά, προκειμένου να εγγράφονται για την αγωνιστική περίοδο αυτή, σε ομάδα της επιθυμίας τους, εξαιρουμένων των ομάδων άλλων Ομοσπονδιών. Η αίτηση προσωρινής αποδέσμευσης και η αίτηση επανεγγραφής σε άλλο σωματείο δύνανται να υποβάλλονται έως την 28-2 εκάστου έτους. Μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου ο ποδοσφαιριστής εντάσσεται αυτοδίκαια στην ομάδα από την οποία προσωρινά αποδεσμεύτηκε.

στ) Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που (δεν έχει δελτίο ορισμένου χρόνου και) έχει συμπληρώσει το 23 ο έτος της ηλικίας και κατά τις πέντε (5) προηγούμενες συνεχείς αγωνιστικές περιόδους ανήκει στην ίδια ομάδα, δικαιούται να ζητήσει την αποδέσμευσή του με αίτησή του στην αρμόδια Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ, που υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

ζ) Ποδοσφαιριστές των οποίων η ομάδα δεν κατήλθε να αγωνιστεί σε δύο (2) συνεχείς αγωνιστικές περιόδους, ή αποχώρησε από τα πρωταθλήματα που συμμετείχε για οποιαδήποτε αιτία, στα ερασιτεχνικά Πρωταθλήματα, δύνανται να εγγραφούν κατά την περίοδο επανεγγραφών ως ελεύθεροι ποδοσφαιριστές σε άλλη ομάδα, προσκομίζοντας πλέον των λοιπών δικαιολογητικών και βεβαίωση της οικείας ένωσης με την οποία να βεβαιώνεται ότι η ομάδα δεν αγωνίστηκε ή αποχώρησε στις περιόδους αυτές στο τοπικό πρωτάθλημα.

11. Ειδικές διατάξεις – Κυρώσεις.

α) Απαγορεύεται σε ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή που είναι τιμωρημένος με αγωνιστικό αποκλεισμό, να μετεγγραφεί σε άλλη ομάδα προκειμένου να εκτίσει την ποινή του και να επιστρέψει στο αρχικό σωματείο. Σε περίπτωση που το πράξει του επιβάλλεται, από την Πειθαρχική Επιτροπή της οικείας Ένωσης, επιπλέον ποινή τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών.

β) Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που υπογράφει περισσότερες από μία αιτήσεις πρώτης εγγραφής, μετεγγραφής ή επανεγγραφής υπέρ διαφορετικών ομάδων εντός της ίδιας χρονικής περιόδου εγγραφών ή μετεγγραφών, τιμωρείται, μετά από προηγούμενη κλήση του σε απολογία από την ΕΙΠ/ΕΠΟ με ποινή αποκλεισμού ενός (1) έτους από κάθε αγώνα, η έκτιση της οποίας αρχίζει από τη χρονολογία της περιέλευσης (πρωτοκόλλησης) στην οικεία Ε.Π.Σ. της δεύτερης των ανωτέρω αιτήσεων. Η ομάδα στην οποία ανήκει ο κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο τιμωρημένος ποδοσφαιριστής ευθύνεται για την τυχόν αντικανονική συμμετοχή του ποδοσφαιριστή στους αγώνες της από την ημέρα κοινοποίησης σε αυτήν της ποινής που του επεβλήθη.

Ομάδα, η οποία εντός της ίδιας μετεγγραφικής περιόδου, χορήγησε δύο (2) αιτήσεις μεταβολών στον ίδιο ποδοσφαιριστή (κατά την παράγραφο 2), τιμωρείται από την ΕΙΠ με αφαίρεση δέκα (10) βαθμών από το Πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχει κατά τον χρόνο τέλεσης του πειθαρχικού αυτού παραπτώματος, ή το αμέσως επόμενο, ενώ ο ποδοσφαιριστής κατακυρώνεται μεν, υπέρ της ομάδας που υπέβαλλε πρώτη κατά χρονική προτεραιότητα την αίτηση, τιμωρείται όμως από την ΕΙΠ με ποινή αποκλεισμού ενός (1) έτους από κάθε επίσημο αγώνα.

γ) Δεν μπορούν να αποκτούν, να αποδεσμεύουν και να παραχωρούν με οποιονδήποτε τρόπο ποδοσφαιριστές, οι ομάδες οι οποίες οφείλουν χρηματικά ποσά από οποιονδήποτε λόγο σε υπερκείμενες αρχές (Ενώσεις – ΕΠΟ).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here