Η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής με την έναρξη της νέας μεταγραφικής περιόδου 2018 – 2019, συνοψίζει παρακάτω τα κυριότερα σημεία του νέου τροποποιημένου κανονισμού εγγραφών και μετεγγραφών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ :

ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ : Από 1η Ιουλίου έως 30 Νοεμβρίου και από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου.

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ : Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο.

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ( και διεθνής ) : Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Ιανουάριο.

ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ : Ιούλιο, Αύγουστο και Ιανουάριο.

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ : Ιούλιο Αύγουστο και Ιανουάριο.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ : Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Ιανουάριο.

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ( άρθρο 7 ) : ΜΟΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ.

 

* Κάθε ομάδα δύναται να διατηρεί τμήμα αρρένων ή γυναικών ή και τα δύο, δεν επιτρέπεται όμως να διατηρεί στη δύναμη του κάθε τμήματος περισσότερους από εκατόν εξήντα (160) ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων τουλάχιστον είκοσι (20) να είναι κάτω των δεκαοκτώ (18). Οι ομάδες που ανήκουν σε ενώσεις στα πρωταθλήματα των οποίων συμμετέχουν άνω των πενήντα (50) ομάδων, δύνανται να διατηρούν στην δύναμη κάθε τμήματός τους έως εκατόν ογδόντα (180) ποδοσφαιριστές

* Κάθε ομάδα δύναται να διατηρεί στη δύναμή της μέχρι πέντε (5) αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές άνω των 18 ετών. Η ομάδα δύναται να αποδεσμεύει τους υπεράριθμους των πέντε αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές, άνω των 18 ετών, που εντάσσονται στην κατηγορία του παρόντος εδαφίου, από την ενηλικίωση τους, αμέσως μετά την συμπλήρωση του δέκατου όγδοου (18) έτους της ηλικίας του αλλοδαπού ποδοσφαιριστή που επιθυμεί να αποδεσμεύσει, με αίτησή του στην Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών. Οι κατά τα ανωτέρω υπεράριθμοι ποδοσφαιριστές που δεν θα αποδεσμευτούν, δύνανται να παραμείνουν στη δύναμη της ομάδας μέχρι τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου εντός της οποίας ενηλικιώνονται, με δικαίωμα συμμετοχής σε επίσημους αγώνες.

* Υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου λογίζονται ως κοινοτικοί και όχι ως αλλοδαποί.

* Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα, μόνο στο χρονικό διάστημα από 1/7 έως 31/8 και από 1/1 έως 31/1 κάθε έτους, να χορηγήσει σε διαφορετικές ομάδες και να αποκτήσει από διαφορετικές ομάδες μέχρι οκτώ (8) ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές με υποσχετική μόνο για μία περίοδο, τηρουμένων των κατωτέρω περιορισμών: α) Απαγορεύεται η χορήγηση στην ίδια ομάδα και η απόκτηση από την ίδια ομάδα περισσοτέρων των τριών (3) ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών με υποσχετική. β) Απαγορεύεται η μετακίνηση ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή με υποσχετική για περισσότερες από δύο (2) μετεγγραφικές περιόδους. γ) Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής δεν δύναται να μετακινηθεί με υποσχετική, εάν υπερβαίνει το εικοστό πρώτο (21) έτος της ηλικίας του. 2. Μετά τη λήξη του χρόνου της υποσχετικής, ο ποδοσφαιριστής αυτοδίκαια επανέρχεται στη δύναμη της ομάδας που του είχε χορηγήσει την υποσχετική.

* Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που αποδεδειγμένα δεν χρησιμοποιήθηκε σε επίσημους αγώνες επί δύο (2) συνεχείς ολόκληρες ποδοσφαιρικές περιόδους, δύναται μετά από αίτησή του να καταστεί ελεύθερος με απόφαση της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ.

* Οι ομάδες δύνανται με αίτηση τους προς την Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ να αποδεσμεύουν ποδοσφαιριστές από 1/7 έως 30/9 και από 1/1 μέχρι 30/1 του επομένου έτους, υπό την προϋπόθεση ότι η δύναμη 6 του σωματείου υπερβαίνει τους 140 ποδοσφαιριστές.

* Ποδοσφαιριστές, των οποίων οι ομάδες στις οποίες ανήκουν, δεν δηλώνουν συμμετοχή στο οικείο πρωτάθλημα ή αποχωρούν ή αποβάλλονται από αυτό δύνανται εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την ως άνω δήλωση, ή αποχώρηση ή αποβολή με αίτησή τους προς την Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ και βεβαίωση της οικείας ένωσης, να αποδεσμεύονται προσωρινά, προκειμένου να εγγράφονται για την αγωνιστική περίοδο αυτή, σε ομάδα της επιθυμίας τους, εξαιρουμένων των ομάδων άλλων Ομοσπονδιών. Μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου ο ποδοσφαιριστής εντάσσεται αυτοδίκαια στην ομάδα από την οποία προσωρινά αποδεσμεύτηκε.

* Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25) έτος της ηλικίας του και κατά τις πέντε (5) προηγούμενες συνεχείς αγωνιστικές περιόδους ανήκει στην ίδια ομάδα, δικαιούται να ζητήσει την αποδέσμευσή του με αίτησή του στην αρμόδια Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ που υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

* Ποδοσφαιριστές των οποίων η ομάδα δεν κατήλθε να αγωνιστεί σε δύο (2) συνεχείς αγωνιστικές περιόδους (περιέπεσε σε αδράνεια) στα τοπικά Πρωταθλήματα, δύνανται να εγγραφούν κατά την περίοδο επανεγγραφών ως ελεύθεροι ποδοσφαιριστές σε άλλη ομάδα, προσκομίζοντας πλέον των λοιπών δικαιολογητικών και βεβαίωση της οικείας ένωσης με την οποία να βεβαιώνεται ότι η ομάδα δεν αγωνίστηκε στις περιόδους αυτές στο τοπικό πρωτάθλημα.

* Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μπορούν να εγγράφονται μόνο σε τρεις (3), το ανώτατο ομάδες (ανεξαρτήτως Εθνικής Ομοσπονδίας στην οποία ανήκουν) κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1 η Ιουλίου έως την 30 η Ιουνίου του επόμενου έτους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο ποδοσφαιριστής δύναται να αγωνιστεί, σε επίσημους αγώνες, μόνο για δύο (2) ομάδες.

* Δεν μπορούν να αποκτούν, να αποδεσμεύουν και να παραχωρούν με οποιονδήποτε τρόπο ποδοσφαιριστές, οι ομάδες οι οποίες οφείλουν χρηματικά ποσά από οποιονδήποτε λόγο σε υπερκείμενες αρχές (Ενώσεις – Ε.Π.Ο.).

* Κάθε ποδοσφαιριστής δύναται με αίτησή του ενώπιον της ΕΙΠ, να ζητήσει διόρθωση / αλλαγή των προσωπικών του στοιχειών, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στο δελτίο αθλητικής ιδιότητας, εφόσον προσκομίσει στην ΕΙΠ όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, αποφάσεις διοικητικών οργάνων, πιστοποιητικά), νομίμως επικυρωμένα από δημόσια αρχή και μεταφρασμένα, εφόσον πρόκειται για ξενόγλωσσα έγγραφα (με επικύρωση της μετάφρασης από δικηγόρο).

* Λόγω του ευρωπαϊκού νόμου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τη φετινή περίοδο δεν θα εκδοθούν οι γνωστές «καταστάσεις αθλουμένων», στη θέση αυτών σας ανακοινώνουμε την «αριθμητική δύναμη» του κάθε σωματείου :

 

ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΙ 2018 – 2019

             
771 ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ  ΠΟ 142   2654 ΣΑΡΤΗΣ ΑΟ 144
976 ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 119   3093 ΔΟΥΜΠΙΩΝ ΠΑΟ 122
1009 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ 94   3094 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ.ΠΡΟΔΡ. 137
1011 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 167   3095 Α.Π.Ο.Ε.Λ. ΓΕΡΑΚΙΝΗ 79
1015 ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 107   3170 ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 112
1071 ΝΕΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΠΟ 134   3215 ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 141
1117 ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 116   3440 ΑΙΓΕΑΣ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ 114
1310 ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 122   3516 ΝΕΑΠΟΛΙΣ 114
1342 ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ 135   3602 ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ 164
1472 ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ 135   3663 ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 128
1474 ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 165   3835 ΠΑΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ 97
1476 ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ 156   3870 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΓ-ΣΤΡ 136
1477 ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 143   3877 ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ 52
1480 ΜΑΣ ΡΙΖ-ΠΑΛ.ΧΟΛΟΜΩΝ 129   3900 ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΣ 142
1481 ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΑΟ 151   4105 ΟΛΥΝΘΟΣ ΑΣ 89
1483 ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 124   4732 ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ 128
1484 ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ 131   5022 ΑΓ.ΜΑΜΑ ΑΣ 125
1493 ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ 92   5427 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΝΑΓΕΝΝ 35
1494 ΕΛΠΙΣ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜ. 120   5763 ΑΠΣΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Η ΕΛΠΙΣ 123
1498 ΕΡΜΗΣ Ν.ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ 106   5773 ΑΣΑΡΗΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ2005 128
1499 Μ.ΑΛΕΞ/ΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 111   5993 ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 81
1516 ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 136   6086 ΑΣ Ν ΜΟΥΔ. ΚΟΣΜΟΣ 123
1517 ΗΡΑΚΛΗΣ Μ.ΠΑΝΑΓΙΑΣ 79   6126 ΑΣ ΑΕΤΟΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ 18
1539 Π.Ο ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ο ΑΕΤΟΣ 99   6161 ΠΟ ΣΑΡΤΗΣ 2011 26
1540 ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 117   6228 ΑΝΑΓΕΝ  ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 28
1541 ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ 118   6267 ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 29
1564 ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ 111   6268 ΠΟ ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ 20 46
1612 ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ 137   6269 ΝΕΟΣ ΠΟΔ ΟΜ.Ν. ΚΑΛΙ 42
1662 ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ 157   6385 ΕΡ.ΠΑΟΚ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ 21
1663 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ 131   6434 ΑΟ ΧΑΝΙΩΤΗΣ 54
1882 ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ 78   6479 ΑΠΣ ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝ20 45