Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του καταστατικού της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής, του αθλητικού νόμου 2725 / 1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και την με αριθμό 2 / 28 Ιαν. 2019 απόφασή της Ε.Ε. της Ένωσης,

σ υ γ κ α λ ο ύ μ ε

τα σωματεία – μέλη της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής σε τακτική Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Πολυγύρου.

Απαρτία : Η Γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται νομίμως το ήμισυ συν ένα του συνολικού αριθμού των σωματείων – μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή.

Επαναληπτική : Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019, η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα ( Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 ), την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα και θα πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως του αριθμού των σωματείων που θα παρευρεθούν.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

1ο. Δήλωση της Ε.Ε. / Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής, ότι η γενική συνέλευση έχει συγκληθεί και συσταθεί σύμφωνα με το κατασταστικό της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής

2ο. Ανάγνωση καταλόγου εκπροσώπων σωματείων – μελών και έλεγχος απαρτίας.

3ο. Έγκριση ημερήσιας διάταξης.

4ο. Ομιλία του προέδρου.

5ο. Ορισμός τριών ( 3 ) μελών της για τον έλεγχο των πρακτικών.

6ο. Ορισμός τριών ψηφολεκτών.

7ο. Επκύρωση πρακτικών προηγούμενης Γενικής συνέλευσης

8ο. Έκθεση και έγκριση πεπραγμένων της εκτελεστικής επιτροπής

9ο. Έκθεση και έγκριση οικονομικού απολογισμού.

10ο. Έκθεση και έγκριση προϋπολογισμού 2019.

11ο. Συζήτηση προτάσεων που υποβάλονται από τα σωματεία – μέλη και την εκτελεστική επιτροπή.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ :

* Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στη Γ.Σ. από έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό αντιπρόσωπο οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου.

* Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την κατάθεση στην Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής, το αργότερο προ τριών ημερών, μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αποστολής ( δηλαδή το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 ), ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου ( αποστέλλεται συνημμένα ) του αντιπροσωπευομένου σωματείου – μέλους.

* Κάθε σωματείο διαθέτει στη Γ.Σ. μία ψήφο.

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ