Αθλητικό σωματείο που υπέβαλε αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο και η αίτησή του δεν έγινε αποδεκτή, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, έχει δικαίωμα θεραπείας της πλημμέλειας, επανυποβάλλοντας την αίτηση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4. Η αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο και η τυχόν διόρθωση – συμπλήρωσή της κατά το αμέσως προηγούμενο εδάφιο υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά. Η κατάθεση στο πρωτόκολλο της Γ.Γ.Α. εγγράφων ή η αποστολή προς τη Γ.Γ.Α. εγγράφων, είτε με φυσικό ταχυδρομείο είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν μπορεί να εκληφθεί ως αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο (αρχική ή επανυποβληθείσα) και δεν λαμβάνεται υπόψη.

      Σωματείο που υπέβαλε οριστική αίτηση εντός των χρονικών ορίων ενός κύκλου, εφόσον η αίτησή του, κατόπιν του διενεργηθέντος ελέγχου, βρέθηκε ελλιπής με αποτέλεσμα τη μη εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο, έχει δικαίωμα συμπλήρωσης – διόρθωσης της αίτησή του, ως προς τα πεδία που δεν έγινε αποδεκτή κατά τον έλεγχο, και υποβολής της εκ νέου (επανυποβολής) έως το πέρας του επόμενου κύκλου. Το δικαίωμα συμπλήρωσης- διόρθωσης και επανυποβολής τους λήγει την 30.11.2021. Για τις αιτήσεις του πρώτου κύκλου υποβολής δίνεται η δυνατότητα έως τριών (3) επανυποβολών συνολικά, και για τις αιτήσεις του δεύτερου κύκλου έως δύο (2) επανυποβολών συνολικά. 

Ομάδα υποστήριξης μητρώου ΓΓΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here