Αθλητικό σωματείο που υπέβαλε αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο και η αίτησή του δεν έγινε αποδεκτή, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, έχει δικαίωμα θεραπείας της πλημμέλειας, επανυποβάλλοντας την αίτηση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4. Η αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο και η τυχόν διόρθωση – συμπλήρωσή της κατά το αμέσως προηγούμενο εδάφιο υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά. Η κατάθεση στο πρωτόκολλο της Γ.Γ.Α. εγγράφων ή η αποστολή προς τη Γ.Γ.Α. εγγράφων, είτε με φυσικό ταχυδρομείο είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν μπορεί να εκληφθεί ως αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο (αρχική ή επανυποβληθείσα) και δεν λαμβάνεται υπόψη.

      Σωματείο που υπέβαλε οριστική αίτηση εντός των χρονικών ορίων ενός κύκλου, εφόσον η αίτησή του, κατόπιν του διενεργηθέντος ελέγχου, βρέθηκε ελλιπής με αποτέλεσμα τη μη εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο, έχει δικαίωμα συμπλήρωσης – διόρθωσης της αίτησή του, ως προς τα πεδία που δεν έγινε αποδεκτή κατά τον έλεγχο, και υποβολής της εκ νέου (επανυποβολής) έως το πέρας του επόμενου κύκλου. Το δικαίωμα συμπλήρωσης- διόρθωσης και επανυποβολής τους λήγει την 30.11.2021. Για τις αιτήσεις του πρώτου κύκλου υποβολής δίνεται η δυνατότητα έως τριών (3) επανυποβολών συνολικά, και για τις αιτήσεις του δεύτερου κύκλου έως δύο (2) επανυποβολών συνολικά. 

Ομάδα υποστήριξης μητρώου ΓΓΑ