ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΚΑΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021.

Ενημερώνουμε τα σωματεία της Ε.Π.Σ Χαλκιδικής ότι από την 21η-04-2021 επαναλειτουργεί η πλατφόρμα του ηλεκτρονικού μητρώου σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού https://www.gga.gov.gr/mitroo για την επικαιροποίηση για το έτος 2021 των στοιχείων των σωματείων που εγγράφηκαν στην πλατφόρμα το έτος 2020 και την εγγραφή (για πρώτη φορά) των σωματείων που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση (τετραψήφιος κωδικός)


Με βαση το ΦΕΚ Β΄1593/20-04-2021,όλα τα σωματεία που εγγράφηκαν το έτος 2020, αυτόματα μεταφέρονται στο ηλεκτρονικό μητρώο του έτους 2021, με την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονικό πλατφόρμα της Γ.Γ.Α. (άρθρο 3, παράγρ. 4 του ως άνω ΦΕΚ), μέχρι την 31-08-2021.

Η επικαιροποίηση στοιχείων συνιστά νέα αίτηση εγγραφής. Σε περίπτωση που η αίτηση επικαιροποίησης βρεθεί ελλιπής, με αποτέλεσμα τη μη επικαιροποίηση της εγγραφής (δηλαδή την επανεγγραφή του σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2021), το σωματείο έχει δικαίωμα διόρθωσης, συμπλήρωσης και επανυποβολής της αίτησής του μέχρι την 30-11-2021. Σε περίπτωση που και μετά τον επανέλεγχο η αίτηση δεν γίνει δεκτή, το σωματείο ΔΕΝ εγγράφεται στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2021 ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής.


Η υποβολή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2021 διενεργείται σε δύο (2) κύκλους:

α. ο πρώτος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής αρχίζει από 20-04-2021 και ολοκληρώνεται την 30-06-2021.

β. ο δεύτερος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής αρχίζει την 01-07-2021 και ολοκληρώνεται την 30-09-2021.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΙΑ ΑΘΛΗΜΑ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙ


Τα σωματεία που δεν έχουν Κωδικό Μητρώου (τετραψήφιος αριθμός, 2 ελληνικά γράμματα κεφαλαία και δύο αριθμοί) σημαίνει ότι δεν έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και κατά συνέπεια δεν δύνανται να εισέλθουν στην πλατφόρμα του Μητρώου Σωματείου της Γ.Γ.Α..

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε σωματείο για το άθλημα που καλλιεργεί, είναι τα παρακάτω:

1. Αίτηση του σωματείου για χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για συγκεκριμένο άθλημα

2. Αντίγραφο τελευταλιου πρακτικού συγκρότησης του ασκούντος τη διοίκηση

3. Αντίγραφο του εγγράφου διορισμού του Δικαστικού Αντιπροσώπου από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο για την τέλεση των αρχαιρεσιών του σωματείου, εφόσον αυτές διενεργήθηκαν μετά τις 23-11-2019.

4. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού.

5. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Μεταβολών του αρμόδιου Δικαστηρίου. Το Πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.

6. Βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας ότι έχουν θεωρηθεί και τηρούνται τα προβλεπόμενα από τον ν. 2725/199, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βιβλία. Η βεβαίωση να έχει εκδοθεί μέχρι ένα χρόνο πριν την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση που από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προκύψει ότι υπάρχει οποιαδήποτε έλλειψη από τα ανωτέρω ή μη ορθή συμπλήρωση ή μη υποβολή έγκυρου δικαιολογητικού, η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή και το σωματείο δεν λαμβάνει την ειδική αθλητική αναγνώριση. Ο φάκελος επιστρέφεται. Το σωματείο έχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης, προσκομίζοντας πλήρες φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εν ισχύ.

Σωματεία που έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση, κατόπιν αίτησής τους, δύνανται να λάβουν έγγραφο περί ισχύος της και της μη ανάκλησής της, υποβάλλοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για συγκεκριμένο άθλημα (παράρτημα ΙΙΙ της ως άνω απόφασης).

2. Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του ασκούντος τη διοίκηση κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου.

3. Αντίγραφο του εγγράφου διορισμού του Δικαστικού Αντιπροσώπου από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο για την τέλεση των αρχαιρεσιών του σωματείου, εφόσον αυτές διενεργήθηκαν μετά τις 23-11-2019.

4. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού.

5. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Μεταβολών του αρμόδιου Δικαστηρίου. Το Πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.

6. Βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας ότι έχουν θεωρηθεί και τηρούνται τα προβλεπόμενα από τον ν. 2725/199, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βιβλία. Η βεβαίωση να έχει εκδοθεί μέχρι ένα χρόνο πριν την υποβολή της αίτησης.

7. Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή ένωσης.

Επισημαίνεται ότι στοιχεία ή/και δικαιολογητικά που υποβάλλονται ή έχουν υποβληθεί από το σωματείο στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων και είναι εν ισχύ, μπορούν να αντληθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Α. χωρίς να απαιτείται η εκ νέου υποβολή τους με την αίτηση.

Η αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ταχυδρομικά στην Γ.Γ.Α. (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 15180) ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

Σχετικό ΦΕΚ 1 Σχετικό ΦΕΚ 2