Προς :

Όλα τα Σωματεία της δύναμής μας

Έδρες τους

 

ΘΕΜΑ : Σύγκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

Κύριε Πρόεδρε,

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του καταστατικού της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής, του αθλητικού νόμου 2725 / 1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και την με αριθμό 1 /  15 Ιαν. 2018 απόφασή του Δ.Σ. της Ένωσης,

σ  υ  γ  κ  α  λ  ο  ύ  μ  ε

 

τα σωματεία – μέλη της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής σε τακτική Γενική Συνέλευση, την  Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Πολυγύρου.

Απαρτία : Η Γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται νομίμως το ήμισυ συν ένα του συνολικού αριθμού των σωματείων – μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή.

Επαναληπτική : Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018, η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα ( Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 ), την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα και θα πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως του αριθμού των σωματείων που θα παρευρεθούν.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

1ο. Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας ή μη, παρισταμένων μελών.

2ο : Εκλογή τριών γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ.

3ο : Διαγραφή σωματείων λόγω διετούς αδράνειας ( ΑΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ 5226, Α.Ο. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 5279, Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ 5715, Α.Σ. Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ 5774, ΕΛΠΙΔΕΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ 6026 και ΠΑΟΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 6105 ).

4ο. Έκθεση Διοικητικού απολογισμού από 1/1/2017 έως 31/12/2017.

5ο. Έγκριση Διοικητικού απολογισμού από 1/1/2017 έως 31/12/2017

6ο. Έκθεση οικονομικού απολογισμού από 1/1/2017 έως 31/12/2017

7ο. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής από 1/1/2017 έως 31/12/2017

8ο. Έγκριση οικονομικού απολογισμού από 1/1/2017 έως 31/12/2017

9ο. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018.

  1. Τροποποίηση καταστατικού Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής – Εναρμόνιση του με το καταστατικό της ΕΠΟ σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του καταστατικού της ΕΠΟ. – Ψήφιση κανονισμού προμηθειών.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ :

* Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στη Γ.Σ. από έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό αντιπρόσωπο οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου.

* Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την κατάθεση στην Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής, το αργότερο προ τριών ημερών, μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αποστολής ( δηλαδή το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 ), ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου ( αποστέλλεται συνημμένα ) του αντιπροσωπευομένου σωματείου – μέλους.

* Κάθε σωματείο διαθέτει στη Γ.Σ. μία ψήφο.

 

 

Σωματείο : _______________________

Αρ. Πρωτ. :   _____________                                       _____________

                                                                                                                                  ( Ημερομηνία )

Π Λ Η Ρ Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας, με την ____________________________________

απόφασή του, ορίζει ως τακτικό αντιπρόσωπό του για την τακτική γενική συνέλευση της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Φεβρουαρίου 2018 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Πολυγύρου, τον κ.___________________________________

και αναπληρωματικό τον κ. ____________________________________

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

_________                             ________________

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ)