Ενημερώνουμε τα Σωματεία – Μέλη μας ότι οι αιτήσεις 2024 για την επικαιροποίηση των στοιχείων σας στο Μητρώο της ΓΓΑ θα παραμείνουν ανοιχτές έως 31.08.2024.

Παρακαλούμε να υποβάλετε τις αιτήσεις σας εγκαίρως, ειδάλλως το Σωματείο που δεν ολοκληρώσει την εγγραφή του στο Μητρώου του 2024 δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα Πρωταθλήματα της αγωνιστικής περιόδου 2024-2025 και διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το ηλεκτρονικό μητρώο.

Σχετικό ΦΕΚ:

”1. Η πρώτη υποβολή εκκινεί από τη δημοσίευση της
παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 13η.06.2024 και ολο-
κληρώνεται την 31η.08.2024.
2. Εφόσον από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης προ-
κύψουν ελλείψεις, το αθλητικό σωματείο έχει δικαίωμα
συμπλήρωσης- διόρθωσης της αίτησής του, ως προς
τα πεδία που δεν έγινε αποδεκτή κατά τον έλεγχο, και
υποβολής της εκ νέου (επανυποβολής) έως 15η.11.2024
και έως έξι (6) επανυποβολές συνολικά.
Σε περίπτωση που και μετά τους επανελέγχους η αί-
τηση δεν γίνει αποδεκτή, το σωματείο δεν επικαιροποιεί
την εγγραφή του και δεν εγγράφεται στο ηλεκτρονικό
μητρώο για το έτος 2024 ως προς το άθλημα ή τα αθλή-
ματα για τα οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής.
3. Αθλητικό σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρο-
νικό μητρώο για το έτος 2023 και δεν έχει στο μεταξύ
διαγραφεί σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 5, θε-
ωρείται έως και την 31.12.2024 εγγεγραμμένο και στο
ηλεκτρονικό μητρώο του 2024, εφόσον έχει υποβάλει
εμπροθέσμως (έως 31.8.2024), αίτηση επικαιροποίησης
των στοιχείων του. Μετά από την πάροδο της προθεσμί-
ας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας, το
αθλητικό σωματείο διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το
ηλεκτρονικό μητρώο, ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα
για τα οποία παρέλειψε να υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση
επικαιροποίησης των στοιχείων του.”