Πρωτάθλημα 2 Απρ. 2017
1. Ποινές ποδοσφαιριστών
1 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 1193697 1 Αγωνιστική 10 €
2 ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 1183892 1 10 €
3 ΣΚΟΝΔΡΑΝΗΣ (ΑΡΧΗΓΟΣ) ΔΟΥΜΠΙΩΝ 1156777 6 60 €
4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ 1158774 1 10 €
2. Ποινές αξιωματούχων
1 ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΔΟΥΜΠΙΩΝ ΑΞ/ΧΟΣ 4 Αγωνιστικές 40 €
2 ΟΡΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΑΞ/ΧΟΣ 6 60 €
3. Ποινές Σωματείων ./. ./. ./.
Υ/Γ :Σύμφωνα με τον νέο ΚΑΠ, τα χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε σωματεία,ποδοσφαιριστές
και αξιωματούχους σωματείων, θα καταβάλλονται από το “αλληλέγγυα υπεύθυνο” σωματείο, αφού πρώτα
ξεπεράσει το συνολικό χρέος ανά σωματείο, το ποσό των εκατόν πενήντα ( 150 ) ευρώ,οπότε και θα
ειδοποιείται εγγράφως το σωματείο να εξοφλήσει το χρέος εντός τριάντα ημερών.