ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ 2017 – 2018.

 

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χαλκιδικής, θέλοντας να συμβάλλει στη διαμόρφωση και ανάδειξη των αυριανών σωστών αθλητών, που θα συνδυάζουν την αθλητική ικανότητα και τη σωματική ανάπτυξη, με τη σωστή συμπεριφορά και με στόχο την καλλιέργεια της άμιλλας στους αγωνιστικούς χώρους και έχοντας υπόψη :

 1. Το καταστατικό της, καθώς και αυτό της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
 2. Τις διατάξεις του ΚΑΠ. και ειδικότερα τα άρθρα 2 και 3 αυτού.
 3. Τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής της και την 9 / 13 Ιουνίου 2017 απόφαση του Δ.Σ. αυτής

 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι:

 

τους αγώνες του πρωταθλήματος Νέων περιόδου 2017 – 2018, μεταξύ των Σωματείων της δύναμής της. Η διεξαγωγή των αγώνων του πρωταθλήματος Νέων, γίνεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους, που λαμβάνουν υπόψη, τους κανόνες παιχνιδιού αλλά και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των αγώνων και των αθλητών που συμμετέχουν σε αυτούς.

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

α) Στους αγώνες του πρωταθλήματος Νέων, συμμετέχουν υποχρεωτικά, όλα τα σωματεία Α΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας, ενώ, προαιρετική είναι η συμμετοχή για τα σωματεία Β’ και Γ΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας.

β) Οι σύλλογοι που θα πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα Νέων περιόδου 2017 – 2018, θα συγκροτηθούν αποκλειστικά και μόνο από ποδοσφαιριστές γεννηθέντες τα έτη 2002 και μεταγενέστερα. Στα σωματεία παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούν και ποδοσφαιριστές άλλων ομάδων, της Χαλκιδικής και μόνο, και οι οποίες δεν συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Νέων. Κάθε σωματείο που επιθυμεί να χρησιμοποιεί για το πρωτάθλημα Νέων, ποδοσφαιριστές άλλων σωματείων του Νομού μας, θα πρέπει να προσκομίσει στην Ένωση αντίγραφα των βεβαιώσεων των σωματείων αυτών, ενώ τις πρωτότυπες βεβαιώσεις θα φέρει σε κάθε αγώνα και θα τις επιδεικνύει στους Διαιτητές των αγώνων. Συνημμένα σας διαβιβάζουμε ειδικό έντυπο για το σκοπό αυτό.

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΩΝ – ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ.

Τα σωματεία που θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Νέων, υποχρεούνται να υποβάλλουν ( είτε ιδιοχείρως είτε με fax στο 23710 24169 ) στη διοργανώτρια, το ειδικό έντυπο «δήλωση συμμετοχής» που διαβιβάζουμε συνημμένα, συμπληρωμένο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο όπως προβλέπουν οι οδηγίες αυτού, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017.  Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει ο καθορισμός των ομίλων ( ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών ) και η κλήρωση των αγώνων, στα γραφεία της Ένωσης. Το χρηματικό αντίτιμο για τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα ΝΕΩΝ ορίζεται στα πενήντα ( 50 ) ευρώ.

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α) ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΟ ή «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ» : Οι ποδοσφαιριστές στο πρωτάθλημα Νέων θα αγωνίζονται, είτε με δελτίο ΕΠΟ, είτε με «προσωρινό δελτίο» το οποίο θα εκδίδει η διοργανώτρια.

Η έκδοση του «προσωρινού δελτίου», που θα χρησιμοποιείται μόνο για το πρωτάθλημα Νέων και Παίδων περιόδου 2017 – 2018, θα γίνεται από την ένωση, κομίζοντας στη γραμματεία αυτής τα εξής :

 1. Οι έλληνες ποδοσφαιριστές : Πιστοποιητικό γέννησης ( ή ταυτοπροσωπίας ), το πρωτότυπο, με επικολλημένη ( και σφραγισμένη από την εκδούσα αρχή ) πρόσφατη φωτογραφία του ποδοσφαιριστή, άλλη μια φωτογραφία, όμοια με αυτή στο πιστοποιητικό γέννησης και πέντε ( 5 ) ευρώ.
 2. Οι αλλοδαποί ποδοσφαιριστές : Πιστοποιητικό γέννησης, ταυτότητα ή διαβατήριο, από τα οποία να προκύπτουν τα ακριβή προσωπικά στοιχεία του ποδοσφαιριστή, μια φωτογραφία πρόσφατη και όμοια με αυτή στο πιστοποιητικό ή στο διαβατήριο και πέντε ( 5 ) ευρώ

 

β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ.

Τα σωματεία πρέπει να υποβάλλουν στην Ε.Π.Σ.Χ., ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς ή με FAX, αντίγραφο κατάστασης υγείας ποδοσφαιριστών, θεωρημένη από γιατρό, στην οποία θα περιλαμβάνονται όλα τα προσωπικά στοιχεία αυτών. Με την κατάθεση στην Ένωση της κατάστασης υγείας, το σωματείο θα λαμβάνει τη σχετική βεβαίωση, την οποία οφείλει να επιδείξει στον διαιτητή του αγώνα, μαζί με την πρωτότυπη κατάσταση υγείας και τα δελτία των ποδοσφαιριστών. Η κατάσταση υγείας ( αντίγραφο αυτής ), πρέπει να κατατεθεί στην ένωση οπωσδήποτε πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ.

Το πρωτάθλημα θα αρχίσει το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017.

Η κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών ( αντίγραφο αυτής ), πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 στα γραφεία της Ένωσης.

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε ομίλους που θα σχηματισθούν με γεωγραφικά κριτήρια, ενώ για τη διεξαγωγή και τη διάρκεια της δεύτερης φάσης ( πόσοι προκρίνονται από κάθε όμιλο κ.λπ ) θα σας ενημερώσουμε με νεώτερο έγγραφό μας, και βάσει των δεδομένων που θα προκύψουν από τον συνολικό αριθμό των συμμετοχών.

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ.

Στον καταρτισμό του προγράμματος, η επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τους ακόλουθους παράγοντες και σύμφωνα με αυτούς «λειτουργεί» έχοντάς τους ως κανόνα για δίκαιη αντιμετώπιση όλων των σωματείων, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που ασφαλώς τους κρίνει η επιτροπή :

 1. Ο αγώνας της φιλοξενούμενης ομάδας θα ορίζεται διαφορετική ημέρα από τον αγώνα της ΑΝΔΡΙΚΗΣ ομάδας, για να μπορεί η ομάδα Νέων να μετακινηθεί ευκολότερα.
 2. Όταν οι ΑΝΔΡΙΚΕΣ ομάδες των αντιπάλων σωματείων αγωνίζονται την ίδια ημέρα ( π.χ. Σάββατο ), ο αγώνας θα ορίζεται την «ελεύθερη ημέρα» δηλαδή Κυριακή.
 3. Οι αγώνες θα ορίζονται κατά κανόνα ΠΡΩΙ και ώρα 11.00, ώστε να μπορούν να καλυφθούν με επίσημους διαιτητές της Ε.Δ. / Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής.
 4. Κανένα αίτημα δεν θα γίνεται δεκτό σχετικά με την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, εκτός αν συντρέχει πολύ σοβαρός λόγος, κάτι το οποίο θα κρίνεται από την επιτροπή.

Ιδιαιτέρως τονίζουμε ότι οι πολλές υποχρεώσεις των παιδιών, όπως φροντιστήρια, σχολικές εκδρομές, άλλα σπορ κ.λπ, δεν αποτελούν λόγο για την τροποποίηση του αγωνιστικού προγράμματος. Οι εκπρόσωποι των σωματείων οφείλουν να παροτρύνουν τα παιδιά, να βάζουν σε πρώτη προτεραιότητα τα του σχολείου γενικότερα, και εν συνεχεία το ποδόσφαιρο. Τα παιδιά, είναι ελεύθερα να κάνουν τις επιλογές τους. Το ποδόσφαιρο είναι διασκέδαση και όχι εξαναγκασμός.  Είναι εντελώς παράλογο αλλά και πρακτικά ανέφικτο στην επιτροπή να προσαρμόζει το πρόγραμμα των αγώνων σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες δεκάδων παιδιών που απορρέουν από τις πιο πάνω αναφερόμενες δραστηριότητες και οι οποίες πολύ συχνά έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους.

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΜΕ ΑΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ.

Μπορεί να μην είναι κανόνας, ωστόσο έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, ο προπονητής της ομάδας Νέων να είναι και ενεργός ποδοσφαιριστής της ομάδας των ΑΝΔΡΩΝ. Πολλά σωματεία ζητάνε για το λόγο αυτό, να μην αγωνίζονται την ίδια ημέρα η ομάδα ΑΝΔΡΩΝ με αυτή των Νέων. Η επιτροπή σέβεται τέτοιου είδους αιτήματα και προσπαθεί να τα ικανοποιεί. Πιστεύει όμως ότι δεν είναι άμεσης προτεραιότητας, όπως για παράδειγμα η μετακίνηση της ομάδας Νέων, που πρέπει να γίνεται με ασφάλεια, άνεση χρόνου, χωρίς βιασύνη και με όσο το δυνατόν περισσότερους συνοδούς.

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ.

Οι ομάδες πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη και να ειδοποιήσουν τα γήπεδα που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν ως έδρα τους, για την πιθανότητα διεξαγωγής δυο αγώνων την ίδια ημέρα, αφού αυτό μπορεί να συμβεί, δηλαδή να παίξει η ομάδα Νέων το πρωί και η ομάδα των ΑΝΔΡΩΝ το απόγευμα.

Κατανοούμε βέβαια ότι είναι επιβαρυντικό για το χόρτο η διεξαγωγή δυο αγώνων την ίδια ημέρα, ωστόσο η επιτροπή θεωρεί ότι η μετακίνηση των ποδοσφαιριστών της ομάδας Νέων χρήζει μεγαλύτερης προσοχής, που σημαίνει ότι είναι προτιμότερο να γίνουν δυο αγώνες την ίδια ημέρα στο ίδιο γήπεδο, από το να υποχρεώσουμε τη φιλοξενούμενη ομάδα να μετακινηθεί την ίδια ημέρα που αγωνίζεται και αυτή των ΑΝΔΡΩΝ του ίδιου σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΟΜΑΔΑΣ.

Είναι καλό και χρήσιμο, τη μετακίνηση της ομάδας Νέων να αναλάβουν πρόσωπα τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερες υποχρεώσεις στην ομάδα ΑΝΔΡΩΝ. Αυτό, είναι σχεδόν απαραίτητο, όταν συμβεί να αγωνίζονται οι δυο ομάδες ( ΑΝΔΡΩΝ και Νέων ) την ίδια ημέρα. Μια καλή λύση είναι να ζητηθεί για το σκοπό αυτό η βοήθεια κάποιων γονιών των ποδοσφαιριστών. Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, τότε οι άνθρωποι που θα επιφορτιστούν με το έργο της μετακίνησης της ομάδας Νέων, θα πρέπει να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο της διπλής αποστολής – συνοδείας την ίδια ημέρα ( πρωί – απόγευμα ).

Σωματείο του οποίου και οι δυο ομάδες ( ΑΝΔΡΩΝ και Νέων ) αγωνίζονται ως φιλοξενούμενοι το ίδιο Σαββατοκύριακο, οι αγώνες αυτοί θα ορίζονται οπωσδήποτε διαφορετική ημέρα ( Σάββατο και Κυριακή ) για να μπορέσουν οι συνοδοί των ομάδων να ανταποκριθούν στη διπλή αποστολή.

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Η Ε.Π.Σ.Χ., θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος, να καλυφθούν από επίσημους Διαιτητές.

Ωστόσο, τα Σωματεία θα πρέπει να προνοήσουν την ύπαρξη δυο ατόμων – εκ των οποίων ο ένας θα πρέπει να παρίσταται οπωσδήποτε σε κάθε αγώνα του Σωματείου του – τα οποία θα μπορούν να διευθύνουν τους αγώνες σαν Διαιτητές, στην περίπτωση που δεν θα προσέλθει για οποιοδήποτε λόγο, επίσημος Διαιτητής. Στην περίπτωση αυτή, ο Διαιτητής του αγώνα θα προκύπτει μετά από κλήρωση μεταξύ των προτεινομένων για το σκοπό αυτό από κάθε Σωματείο.

Η ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΑ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ.

Ο Διαιτητής πριν την έναρξη του αγώνα ελέγχει :

α) Τα δικαιολογητικά των άρθρων 1 και 3 της παρούσας προκήρυξης

β) Την κατάσταση υγείας ( μαζί με τη σχετική βεβαίωση της ΕΠΣΧ ) και

γ) Την ταυτοπροσωπία των ποδοσφαιριστών.

Το γηπεδούχο Σωματείο, υποχρεούται πριν την έναρξη του αγώνα, να καταβάλλει στον Διαιτητή τη χρηματική αποζημίωση, η οποία ορίζεται στα τριάντα ( 30 )  Ευρώ για κάθε αγώνα.

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις θα επιτρέπονται μόνο για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή και για πλαστοπροσωπία.

Οι ενστάσεις, θα υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ο ΚΑΠ ορίζει και θα επιβάλλονται οι κατά περίπτωση ανάλογες κυρώσεις, σε περίπτωση αποδοχής.

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Η διάρκεια των αγώνων θα είναι 2 ημίχρονα των 40΄ με 10΄ανάπαυλα.
 2. Κάθε Σωματείο έχει δικαίωμα να δηλώσει στο φύλλο αγώνα μέχρι 22 ποδοσφαιριστές.

Κάθε Σωματείο έχει δικαίωμα πραγματοποίησης μέχρι και έντεκα ( 11 ) αλλαγών.

 1. Ποδοσφαιριστής που αποβάλλεται θα τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και σε περίπτωση υποτροπής θα αποκλείεται από το πρωτάθλημα. Είναι δυνατόν, ποδοσφαιριστής να αποκλειστεί από το πρωτάθλημα με την πρώτη παράβαση, εφόσον αυτή κριθεί σοβαρή από την αρμόδια επιτροπή της Ε.Π.Σ.Χ.
 2. Οι ποινές που θα επιβάλλονται σε ποδοσφαιριστές για τα εντός του γηπέδου παραπτώματα, θα εκτίονται αποκλειστικά και μόνο σε αγώνες του ιδίου πρωταθλήματος δηλαδή στο πρωτάθλημα Νέων.
 3. Σωματείο που δεν κατέρχεται ( από οποιαδήποτε αιτία ) να αγωνιστεί σε τρεις ( 3 ) αγώνες του πρωταθλήματος Νέων, αποκλείεται αυτομάτως από τους υπολειπόμενους αγώνες. Ταυτοχρόνως, αποβάλλεται από το πρωτάθλημα της Α΄ Ερ. κατηγορίας και η ανδρική ομάδα του σωματείου αυτού, μετά από απόφαση της αρμόδιας πειθαρχικής επιτροπής.
 4. Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε δυο αγώνες την ίδια ημέρα. Επίσης, απαγορεύεται η εκ νέου συμμετοχή στον ίδιο αγώνα, ποδοσφαιριστή ο οποίος αντικαταστάθηκε.
 5. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής κάποιου αγώνα και τα δυο Σωματεία πρέπει να ενημερώσουν την

Ε.Π.Σ.Χ. εντός δυο ημερών μετά την προγραμματισθείσα ημέρα τέλεσης.

 1. Για κάθε αγώνα θα συντάσσεται φύλλο αγώνα και θα υπογράφεται από τους εκπροσώπους των

Σωματείων και τους αρχηγούς.

 1. Οι ομάδες, θα κατέρχονται στους αγώνες με τα χρώματα που αναγράφονται στη δήλωση συμμετοχής.

Σε περίπτωση που τα χρώματα των δυο ομάδων είναι ίδια, την υποχρέωση αλλαγής χρωμάτων, έχει

το γηπεδούχο Σωματείο.

 1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η συμμετοχή του ιδίου ποδοσφαιριστή σε δυο διαφορετικά σωματεία του

πρωταθλήματος ΝΕΩΝ, στην ίδια αγωνιστική περίοδο.

 1. Οι ομάδες, πρέπει να βρίσκονται στο γήπεδο, τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα.
 2. Σε περίπτωση που ποδοσφαιριστές, παράγοντες, φίλαθλοι κλπ των αγωνιζομένων ομάδων, προβούν

σε ενέργειες που δυσφημούν το άθλημα, οι ομάδες αυτές κινδυνεύουν με αποκλεισμό από το

πρωτάθλημα.

 1. Οι Αντιπρόσωποι – Υπεύθυνοι των Σωματείων που δηλώνονται στο φύλλο αγώνα, θα είναι και

υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης και της σωστής συμπεριφοράς των παικτών της ομάδας τους.

Θα πρέπει βέβαια, η δική τους συμπεριφορά να αποτελεί παράδειγμα φίλαθλου πνεύματος, για τους

αθλητές των ομάδων τους. Τέλος, οι προπονητές των ομάδων πρέπει με το δικό τους παράδειγμα,

να διδάσκουν στους μικρούς ποδοσφαιριστές, τον τρόπο που πρέπει να επιδιώκουν τη νίκη, αλλά και

να αποδέχονται την ήττα, ως ένα από τα πιθανά αποτελέσματα οποιασδήποτε συναγωνιστικής

προσπάθειας.

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Κάθε τι που δεν προβλέπεται με την παρούσα προκήρυξη, θα ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Χ. η οποία διατηρεί το δικαίωμα μερικής ή και ολικής τροποποίησης της προκήρυξης, ακόμη και μετά την έναρξη του πρωταθλήματος.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ

2016 – 2017.

 

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χαλκιδικής, θέλοντας να συμβάλλει στη διαμόρφωση και ανάδειξη των αυριανών σωστών αθλητών, που θα συνδυάζουν την αθλητική ικανότητα και τη σωματική ανάπτυξη, με τη σωστή συμπεριφορά και με στόχο την καλλιέργεια της άμιλλας στους αγωνιστικούς χώρους και έχοντας υπόψη :

 1. Το καταστατικό της, καθώς και αυτό της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
 2. Τις διατάξεις του ΚΑΠ. και ειδικότερα τα άρθρα 2 και 3 αυτού.
 3. Τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής της και την 4 / 14 Ιουλίου 2016 απόφαση του Δ.Σ. αυτής

 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι:

 

τους αγώνες του πρωταθλήματος Νέων περιόδου 2016 – 2017, μεταξύ των Σωματείων της δύναμής της. Η διεξαγωγή των αγώνων του πρωταθλήματος Νέων, γίνεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους, που λαμβάνουν υπόψη, τους κανόνες παιχνιδιού αλλά και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των αγώνων και των αθλητών που συμμετέχουν σε αυτούς.

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

α) Δικαίωμα συμμετοχής, έχουν όλοι οι αναγνωρισμένοι σύλλογοι της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής

β) Οι σύλλογοι που θα πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα Νέων περιόδου 2016 – 2017, θα συγκροτηθούν αποκλειστικά και μόνο από ποδοσφαιριστές γεννηθέντες τα έτη 2001 και μεταγενέστερα. Σε όσα Σωματεία δεν μπορούν να συμπληρώσουν ομάδες με τις πιο πάνω ηλικίες, τους παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούν και ποδοσφαιριστές άλλων ομάδων, της Χαλκιδικής και μόνο, και οι οποίες δεν συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Νέων. Κάθε σωματείο που επιθυμεί να χρησιμοποιεί για το πρωτάθλημα Νέων, ποδοσφαιριστές άλλων σωματείων του Νομού μας, θα πρέπει να προσκομίσει στην Ένωση αντίγραφα των βεβαιώσεων των σωματείων αυτών, ενώ τις πρωτότυπες βεβαιώσεις θα φέρει σε κάθε αγώνα και θα τις επιδεικνύει στους Διαιτητές των αγώνων. Συνημμένα σας διαβιβάζουμε ειδικό έντυπο για το σκοπό αυτό.

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΩΝ – ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ.

Τα σωματεία που θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Νέων, υποχρεούνται να υποβάλλουν ( είτε ιδιοχείρως είτε με fax στο 23710 24169 ) στη διοργανώτρια, το ειδικό έντυπο «δήλωση συμμετοχής» που διαβιβάζουμε συνημμένα, συμπληρωμένο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο όπως προβλέπουν οι οδηγίες αυτού, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016.  Το απόγευμα ( 18:30 ) της  Παρασκευής 9 Σεπτεμβρίου 2016 θα γίνει ο καθορισμός των ομίλων ( ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών ) και η κλήρωση των αγώνων, στα γραφεία της Ένωσης. Το χρηματικό αντίτιμο για τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα ΝΕΩΝ ορίζεται στα πενήντα ( 50 ) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α) ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ.

Οι ποδοσφαιριστές στο πρωτάθλημα Νέων ( Έλληνες, Κοινοτικοί και Αλλοδαποί ), θα αγωνίζονται αποκλειστικά και μόνο με δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών ( δελτίο ΕΠΟ ).

β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ.

Τα σωματεία πρέπει να υποβάλλουν στην Ε.Π.Σ.Χ., ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς ή με FAX, αντίγραφο κατάστασης υγείας ποδοσφαιριστών, θεωρημένη από γιατρό, στην οποία θα περιλαμβάνονται όλα τα προσωπικά στοιχεία αυτών. Με την κατάθεση στην Ένωση της κατάστασης υγείας, το σωματείο θα λαμβάνει τη σχετική βεβαίωση, την οποία οφείλει να επιδείξει στον διαιτητή του αγώνα, μαζί με την πρωτότυπη κατάσταση υγείας και τα δελτία των ποδοσφαιριστών. Ποδοσφαιριστής του οποίου τα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται σε θεωρημένη κατάσταση υγείας, ή δεν διαθέτει τα ως άνω δικαιολογητικά δεν δικαιούται συμμετοχής στο πρωτάθλημα.

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ.

Το πρωτάθλημα θα αρχίσει το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016.

Η κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών ( αντίγραφο αυτής ), πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016 στα γραφεία της Ένωσης.

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε ομίλους που θα σχηματισθούν με γεωγραφικά κριτήρια, ενώ για τη διεξαγωγή και τη διάρκεια της δεύτερης φάσης ( πόσοι προκρίνονται από κάθε όμιλο κ.λπ ) θα σας ενημερώσουμε με νεώτερο έγγραφό μας, και βάσει των δεδομένων που θα προκύψουν από τον συνολικό αριθμό των συμμετοχών.

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ.

Στον καταρτισμό του προγράμματος, η επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τους ακόλουθους παράγοντες και σύμφωνα με αυτούς «λειτουργεί» έχοντάς τους ως κανόνα για δίκαιη αντιμετώπιση όλων των σωματείων, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που ασφαλώς τους κρίνει η επιτροπή :

 1. Ο αγώνας της φιλοξενούμενης ομάδας θα ορίζεται διαφορετική ημέρα από τον αγώνα της ΑΝΔΡΙΚΗΣ ομάδας, για να μπορεί η ομάδα Νέων να μετακινηθεί ευκολότερα.
 2. Όταν οι ΑΝΔΡΙΚΕΣ ομάδες των αντιπάλων σωματείων αγωνίζονται την ίδια ημέρα ( π.χ. Σάββατο ), ο αγώνας θα ορίζεται την «ελεύθερη ημέρα» δηλαδή Κυριακή.
 3. Οι αγώνες θα ορίζονται κατά κανόνα ΠΡΩΙ και ώρα 11.00, ώστε να μπορούν να καλυφθούν με επίσημους διαιτητές της Ε.Δ. / Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής.
 4. Κανένα αίτημα δεν θα γίνεται δεκτό σχετικά με την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, εκτός αν συντρέχει πολύ σοβαρός λόγος, κάτι το οποίο θα κρίνεται από την επιτροπή.

Ιδιαιτέρως τονίζουμε ότι οι πολλές υποχρεώσεις των παιδιών, όπως φροντιστήρια, σχολικές εκδρομές, άλλα σπορ κ.λπ, δεν αποτελούν λόγο για την τροποποίηση του αγωνιστικού προγράμματος. Οι εκπρόσωποι των σωματείων οφείλουν να παροτρύνουν τα παιδιά, να βάζουν σε πρώτη προτεραιότητα τα του σχολείου γενικότερα, και εν συνεχεία το ποδόσφαιρο. Τα παιδιά, είναι ελεύθερα να κάνουν τις επιλογές τους. Το ποδόσφαιρο είναι διασκέδαση και όχι εξαναγκασμός.  Είναι εντελώς παράλογο αλλά και πρακτικά ανέφικτο στην επιτροπή να προσαρμόζει το πρόγραμμα των αγώνων σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες δεκάδων παιδιών που απορρέουν από τις πιο πάνω αναφερόμενες δραστηριότητες και οι οποίες πολύ συχνά έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους.

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΜΕ ΑΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ.

Μπορεί να μην είναι κανόνας, ωστόσο έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, ο προπονητής της ομάδας Νέων να είναι και ενεργός ποδοσφαιριστής της ομάδας των ΑΝΔΡΩΝ. Πολλά σωματεία ζητάνε για το λόγο αυτό, να μην αγωνίζονται την ίδια ημέρα η ομάδα ΑΝΔΡΩΝ με αυτή των Νέων. Η επιτροπή σέβεται τέτοιου είδους αιτήματα και προσπαθεί να τα ικανοποιεί. Πιστεύει όμως ότι δεν είναι άμεσης προτεραιότητας, όπως για παράδειγμα η μετακίνηση της ομάδας Νέων, που πρέπει να γίνεται με ασφάλεια, άνεση χρόνου, χωρίς βιασύνη και με όσο το δυνατόν περισσότερους συνοδούς.

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ.

Οι ομάδες πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη και να ειδοποιήσουν τα γήπεδα που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν ως έδρα τους, για την πιθανότητα διεξαγωγής δυο αγώνων την ίδια ημέρα, αφού αυτό μπορεί να συμβεί, δηλαδή να παίξει η ομάδα Νέων το πρωί και η ομάδα των ΑΝΔΡΩΝ το απόγευμα.

Κατανοούμε βέβαια ότι είναι επιβαρυντικό για το χόρτο η διεξαγωγή δυο αγώνων την ίδια ημέρα, ωστόσο η επιτροπή θεωρεί ότι η μετακίνηση των ποδοσφαιριστών της ομάδας Νέων χρήζει μεγαλύτερης προσοχής, που σημαίνει ότι είναι προτιμότερο να γίνουν δυο αγώνες την ίδια ημέρα στο ίδιο γήπεδο, από το να υποχρεώσουμε τη φιλοξενούμενη ομάδα να μετακινηθεί την ίδια ημέρα που αγωνίζεται και αυτή των ΑΝΔΡΩΝ του ίδιου σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΟΜΑΔΑΣ.

Είναι καλό και χρήσιμο, τη μετακίνηση της ομάδας Νέων να αναλάβουν πρόσωπα τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερες υποχρεώσεις στην ομάδα ΑΝΔΡΩΝ. Αυτό, είναι σχεδόν απαραίτητο, όταν συμβεί να αγωνίζονται οι δυο ομάδες ( ΑΝΔΡΩΝ και Νέων ) την ίδια ημέρα. Μια καλή λύση είναι να ζητηθεί για το σκοπό αυτό η βοήθεια κάποιων γονιών των ποδοσφαιριστών. Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, τότε οι άνθρωποι που θα επιφορτιστούν με το έργο της μετακίνησης της ομάδας Νέων, θα πρέπει να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο της διπλής αποστολής – συνοδείας την ίδια ημέρα ( πρωί – απόγευμα ).

Σωματείο του οποίου και οι δυο ομάδες ( ΑΝΔΡΩΝ και Νέων ) αγωνίζονται ως φιλοξενούμενοι το ίδιο Σαββατοκύριακο, οι αγώνες αυτοί θα ορίζονται οπωσδήποτε διαφορετική ημέρα ( Σάββατο και Κυριακή ) για να μπορέσουν οι συνοδοί των ομάδων να ανταποκριθούν στη διπλή αποστολή.

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Η Ε.Π.Σ.Χ., θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος, να καλυφθούν από επίσημους Διαιτητές.

Ωστόσο, τα Σωματεία θα πρέπει να προνοήσουν την ύπαρξη δυο ατόμων – εκ των οποίων ο ένας θα πρέπει να παρίσταται οπωσδήποτε σε κάθε αγώνα του Σωματείου του – τα οποία θα μπορούν να διευθύνουν τους αγώνες σαν Διαιτητές, στην περίπτωση που δεν θα προσέλθει για οποιοδήποτε λόγο, επίσημος Διαιτητής. Στην περίπτωση αυτή, ο Διαιτητής του αγώνα θα προκύπτει μετά από κλήρωση μεταξύ των προτεινομένων για το σκοπό αυτό από κάθε Σωματείο.

Η ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΑ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ.

Ο Διαιτητής πριν την έναρξη του αγώνα ελέγχει :

α) Τα δικαιολογητικά των άρθρων 1 και 3 της παρούσας προκήρυξης

β) Την κατάσταση υγείας ( μαζί με τη σχετική βεβαίωση της ΕΠΣΧ ) και

γ) Την ταυτοπροσωπία των ποδοσφαιριστών.

Το γηπεδούχο Σωματείο, υποχρεούται πριν την έναρξη του αγώνα, να καταβάλλει στον Διαιτητή τη χρηματική αποζημίωση, η οποία ορίζεται στα τριάντα ( 30 )  Ευρώ για κάθε αγώνα.

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις θα επιτρέπονται μόνο για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή και για πλαστοπροσωπία.

Οι ενστάσεις, θα υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ο ΚΑΠ ορίζει και θα επιβάλλονται οι κατά περίπτωση ανάλογες κυρώσεις, σε περίπτωση αποδοχής.

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Η διάρκεια των αγώνων θα είναι 2 ημίχρονα των 40΄ με 10΄ανάπαυλα.
 2. Κάθε Σωματείο έχει δικαίωμα να δηλώσει στο φύλλο αγώνα μέχρι 22 ποδοσφαιριστές.

Κάθε Σωματείο έχει δικαίωμα πραγματοποίησης μέχρι και έντεκα ( 11 ) αλλαγών.

 1. Ποδοσφαιριστής που αποβάλλεται θα τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και σε περίπτωση υποτροπής θα αποκλείεται από το πρωτάθλημα. Είναι δυνατόν, ποδοσφαιριστής να αποκλειστεί από το πρωτάθλημα με την πρώτη παράβαση, εφόσον αυτή κριθεί σοβαρή από την αρμόδια επιτροπή της Ε.Π.Σ.Χ.
 2. Οι ποινές που θα επιβάλλονται σε ποδοσφαιριστές για τα εντός του γηπέδου παραπτώματα, θα εκτίονται αποκλειστικά και μόνο σε αγώνες του ιδίου πρωταθλήματος δηλαδή στο πρωτάθλημα Νέων.
 3. Σωματείο που δεν θα κατέλθει να αγωνιστεί σε έναν αγώνα χωρίς σοβαρό λόγο θεωρείται ότι αποχώρησε με τη θέλησή του και δεν μπορεί να επανέλθει. Η σοβαρότητα του λόγου της μη καθόδου Σωματείου σε αγώνα, θα κρίνεται με αυστηρότητα από την αρμόδια επιτροπή της Ε.Π.Σ.Χ., με την απαραίτητη προϋπόθεση το Σωματείο να έχει ειδοποιήσει με κάθε τρόπο εγκαίρως την Ε.Π.Σ.Χ. για την αδυναμία καθόδου. Σε αντίθετη περίπτωση, το Σωματείο θα θεωρηθεί υπεύθυνο της μη διεξαγωγής του αγώνα και θα αποβάλλεται αυτομάτως από το πρωτάθλημα.
 4. Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε δυο αγώνες την ίδια ημέρα. Επίσης, απαγορεύεται η εκ νέου συμμετοχή στον ίδιο αγώνα, ποδοσφαιριστή ο οποίος αντικαταστάθηκε.
 5. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής κάποιου αγώνα και τα δυο Σωματεία πρέπει να ενημερώσουν την

Ε.Π.Σ.Χ. εντός δυο ημερών μετά την προγραμματισθείσα ημέρα τέλεσης.

 1. Για κάθε αγώνα θα συντάσσεται φύλλο αγώνα και θα υπογράφεται από τους εκπροσώπους των

Σωματείων και τους αρχηγούς.

 1. Οι ομάδες, θα κατέρχονται στους αγώνες με τα χρώματα που αναγράφονται στη δήλωση συμμετοχής.

Σε περίπτωση που τα χρώματα των δυο ομάδων είναι ίδια, την υποχρέωση αλλαγής χρωμάτων, έχει

το γηπεδούχο Σωματείο.

 1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η συμμετοχή του ιδίου ποδοσφαιριστή σε δυο διαφορετικά σωματεία του

πρωταθλήματος ΝΕΩΝ, στην ίδια αγωνιστική περίοδο.

 1. Οι ομάδες, πρέπει να βρίσκονται στο γήπεδο, τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα.
 2. Σε περίπτωση που ποδοσφαιριστές, παράγοντες, φίλαθλοι κλπ των αγωνιζομένων ομάδων, προβούν

σε ενέργειες που δυσφημούν το άθλημα, οι ομάδες αυτές κινδυνεύουν με αποκλεισμό από το

πρωτάθλημα.

 1. Οι Αντιπρόσωποι – Υπεύθυνοι των Σωματείων που δηλώνονται στο φύλλο αγώνα, θα είναι και

υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης και της σωστής συμπεριφοράς των παικτών της ομάδας τους.

Θα πρέπει βέβαια, η δική τους συμπεριφορά να αποτελεί παράδειγμα φίλαθλου πνεύματος, για τους

αθλητές των ομάδων τους. Τέλος, οι προπονητές των ομάδων πρέπει με το δικό τους παράδειγμα,

να διδάσκουν στους μικρούς ποδοσφαιριστές, τον τρόπο που πρέπει να επιδιώκουν τη νίκη, αλλά και

να αποδέχονται την ήττα, ως ένα από τα πιθανά αποτελέσματα οποιασδήποτε συναγωνιστικής

προσπάθειας.

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Κάθε τι που δεν προβλέπεται με την παρούσα προκήρυξη, θα ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Χ. η οποία διατηρεί το δικαίωμα μερικής ή και ολικής τροποποίησης της προκήρυξης, ακόμη και μετά

την έναρξη του πρωταθλήματος.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here