ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ «Κ-12», 2019 – 2020.

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χαλκιδικής, θέλοντας να συμβάλλει στη διαμόρφωση και ανάδειξη των αυριανών σωστών αθλητών, που θα συνδυάζουν την αθλητική ικανότητα και τη σωματική ανάπτυξη, με τη σωστή συμπεριφορά και με στόχο την καλλιέργεια της άμιλλας στους αγωνιστικούς χώρους και έχοντας υπόψη το καταστατικό της και αυτό της ΕΠΟ, τις διατάξεις του ΚΑΠ και ειδικά την παράγραφο 4. III. 2. του άρθρου 3 του ΚΑΠ, την ηλικιακή κατηγοριοποίηση της ΕΠΟ και τέλος την 9 / 12 Ιουλ. 2019 απόφαση της εκτελεστικής της επιτροπής,
π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
τους αγώνες του πρωταθλήματος Κ-12 περιόδου 2019 – 2020, μεταξύ των Σωματείων της δύναμής της. Η διεξαγωγή των αγώνων του πρωταθλήματος Κ-12, γίνεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους, που λαμβάνουν υπόψη, τους κανονισμούς πρωταθλήματος και παιχνιδιού αλλά και τους «κανόνες διεξαγωγής αγώνων αναπτυξιακών ηλικιών» της ΕΠΟ.

ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ.
α) Στο πρωτάθλημα Κ-12, 2019 – 2020, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αναγνωρισμένοι σύλλογοι της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ σε τουλάχιστον ένα εκ των πρωταθλημάτων υποδομών που διοργανώνει ή ένωση ( Κ-16, Κ-14, Κ-12 και Κ-10 ), τα σωματεία Γ΄ Εθνικής και Α’1 Ερ. κατηγορίας.
β ) Οι ομάδες που θα πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα Κ-12 περιόδου 2019 – 2020, θα συγκροτηθούν από ποδοσφαιριστές γεννηθέντες το έτος 2008 και νεότεροι. Σε όσα Σωματεία δεν μπορούν να συμπληρώσουν ομάδες με τις πιο πάνω ηλικίες, τους παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούν και ποδοσφαιριστές άλλων ομάδων της Χαλκιδικής και μόνο, οι οποίες όμως δεν συμμετέχουν στο πρωτάθλημα αυτό. Κάθε σωματείο που επιθυμεί να χρησιμοποιεί για το πρωτάθλημα Κ-12, ποδοσφαιριστές άλλων σωματείων του Νομού μας, θα πρέπει να προσκομίσει στην Ένωση αντίγραφα των βεβαιώσεων των σωματείων αυτών, ενώ τις πρωτότυπες βεβαιώσεις θα φέρει σε κάθε αγώνα και θα τις επιδεικνύει στους Διαιτητές των αγώνων. Συνημμένα σας διαβιβάζουμε ειδικό έντυπο για το σκοπό αυτό.
γ ) Ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα είναι όλοι όσοι έχουν στην κατοχή τους δελτίο ΕΠΟ – ανεξάρτητα από υπηκοότητα – και είναι γεννημένοι τα ως άνω έτη. Επίσης, συμμετοχής δικαιούνται και οι κάτοχοι προσωρινού δελτίου που εκδίδεται από την Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής.
δ) Στο πρωτάθλημα Κ-12, επιτρέπεται η συμμετοχή και κοριτσιών, της αυτής ηλικίας ( 2008 και νεότερα ).

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΩΝ – ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ.
Τα σωματεία που θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Κ-12, υποχρεούνται να υποβάλλουν, είτε ιδιοχείρως είτε με fax στο 23710 24169, στη διοργανώτρια, το ειδικό έντυπο «δήλωση συμμετοχής» που διαβιβάζουμε συνημμένα, συμπληρωμένο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο όπως προβλέπουν οι οδηγίες αυτού, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019. Χρηματικό αντίτιμο για τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα ( και απαραίτητη προϋπόθεση αποδοχής της δήλωσης συμμετοχής ),ορίζεται το ποσό των είκοσι πέντε ( 25 ) ευρώ, Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR 4701722 59000 5259 021 798 098. Επιπλέον, παραχωρητήριο γηπέδου από τον οικείο Δήμο, όπου θα αναφέρεται ότι «παραχωρείται η χρήση του γηπέδου στα τμήματα υποδομών του . . . . σωματείου». Τις επόμενες ημέρες στα γραφεία της Ένωσης θα γίνουν ο καθορισμός των ομίλων και η κλήρωση των αγώνων. Ο σχηματισμός των ομίλων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον συνολικό αριθμό των ομάδων που θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα και τη γεωγραφική κατανομή αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ.
α) ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΟ ή «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ» : Οι ποδοσφαιριστές στο πρωτάθλημα Κ-12 θα αγωνίζονται, είτε με δελτίο ΕΠΟ, είτε με «προσωρινό δελτίο» το οποίο θα εκδίδει η διοργανώτρια. Η έκδοση του «προσωρινού δελτίου», που θα ισχύει μόνο για τα πρωταθλήματα υποδομών Κ-14 και Κ-12 περιόδου 2019 – 2020 και 2020 – 2021, ( δηλαδή διάρκειας δυο ετών ), θα γίνεται από την ένωση, κομίζοντας στη γραμματεία αυτής :
1. Οι έλληνες ποδοσφαιριστές : Πιστοποιητικό γέννησης ( ή ταυτοπροσωπίας ), το πρωτότυπο, με επικολλημένη ( και σφραγισμένη από την εκδούσα αρχή ) πρόσφατη φωτογραφία του ποδοσφαιριστή, άλλη μια φωτογραφία, όμοια με αυτή στο πιστοποιητικό γέννησης και πέντε ( 5 ) ευρώ.
2. Οι αλλοδαποί ποδοσφαιριστές : Πιστοποιητικό γέννησης και διαβατήριο ( δεκτές γίνονται και απλές φωτοτυπίες αυτών ), από τα οποία να προκύπτουν τα ακριβή προσωπικά στοιχεία του ποδοσφαιριστή, μια φωτογραφία πρόσφατη και όμοια με αυτή στο πιστοποιητικό ή στο διαβατήριο και πέντε ( 5 ) ευρώ.
3. Έλληνες και αλλοδαποί ποδοσφαιριστές υποχρεούνται να προσκομίσουν υποχρεωτικά και πράξη συναίνεσης, νομίμως συμπληρωμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του κηδεμόνα.
β) ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στους αγώνες είναι η κατοχή της ατομικής “κάρτας υγείας αθλητή” ( για όλους τους ποδοσφαιριστές ), με τα στοιχεία αυτού, θεωρημένη νομίμως και ισχύουσα κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα.
γ) ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ. Η πράξη συναίνεσης για τον κάθε ποδοσφαιριστή θα βεβαιώνεται με σχετική λίστα ( ονομαστική κατάσταση ) η οποία θα φέρει θεώρηση της Ένωσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ ! ! ! Τα προσωρινά δελτία που θα εκδοθούν στη φετινή περίοδο θα είναι ΔΙΕΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ πλην όμως, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ικανοποιείται ο ηλικιακός περιορισμός της εκάστοτε προκήρυξης. Δηλαδή, ένας ποδοσφαιριστής γεννημένος το έτος 2008, φέτος δικαιούται να αγωνιστεί με την Κ-12, την επόμενη χρονιά όμως ( 2020 – 2021 ) θα μπορεί λόγω ηλικίας, να αγωνιστεί με την Κ-14 και όχι με την Κ-12.

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ.
Το πρωτάθλημα θα αρχίσει την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019. Θα διεξαχθεί σε ομίλους που θα σχηματιστούν με γεωγραφικά κριτήρια, ενώ για τον ακριβή τρόπο διεξαγωγής, την πρόκριση στη δεύτερη φάση κ.λπ, θα υπάρξει νεώτερη ενημέρωση από την ένωση, βάσει των δεδομένων που θα προκύψουν από τον συνολικό αριθμό των σωματείων που θα συμμετέχουν.

ΑΡΘΡΟ 5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ.
Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται ημέρα Κυριακή πρωί και ώρα 11:00, καθώς και όποια άλλη ημέρα και ώρα κριθεί απαραίτητο από την επιτροπή. Κανένα αίτημα δεν θα γίνεται δεκτό σχετικά με την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, εκτός αν συντρέχει πολύ σοβαρός λόγος, κάτι το οποίο θα κρίνεται από την επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 6. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ.
1. Οι ομάδες αγωνίζονται σε γήπεδο 65 x 40, εννέα εναντίον εννέα ( 9 x 9 ), με εστίες
5 x 2 και μπάλα νούμερο 4, ενώ συνολικά κάθε ομάδα δικαιούται να δηλώσει στο φ.α. μέχρι δέκα οκτώ ( 18 ) ποδοσφαιριστές.
2. Κάθε ομάδα δικαιούται απεριόριστες αλλαγές ποδοσφαιριστών σε «νεκρό χρόνο» και στη μέση του γηπέδου. Ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται μπορεί να ξαναμπεί στον ίδιο αγώνα.
3. Η διάρκεια των αγώνων θα είναι δυο ημίχρονα των 30 λεπτών, με 10 λεπτά ανάπαυλα.
4. Ισχύει ο κανόνας του οφσάιντ, των κίτρινων και κόκκινων καρτών.
5. Οι ποινές σε ποδοσφαιριστές ή αξιωματούχους για πειθαρχικά παραπτώματα, θα επιβάλλονται σύμφωνα με τον πειθαρχικό κώδικα της ΕΠΟ και θα εκτίονται μόνο σε αγώνες των πρωταθλημάτων υποδομών ( Κ-16, Κ-14, Κ-12, Κ-10 ).
6. Ο τερματοφύλακας ή ένας παίκτης δεν επιτρέπεται να ρίξει / περάσει τη μπάλα μετά τη μεσαία γραμμή ( γραμμή κέντρου ) από ελεύθερο χτύπημα κατά την επαναφορά της μπάλας από τέρματος λάκτισμα ( άουτ ). Αν όμως κάτι τέτοιο συμβεί, ο διαιτητής σταματά το παιχνίδι και δίνει ελεύθερο χτύπημα υπέρ της ομάδας που δεν είχε την κατοχή της μπάλας.
7. Ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος Κ-12, δεν δικαιούνται να αγωνιστούν σε επόμενες φάσεις με άλλη ομάδα.
8. Για κάθε αγώνα θα συντάσσεται “φύλλο αγώνα” σε τρία ( 3 ) αντίγραφα και θα υπογράφεται από τον διαιτητή, τους εκπροσώπους των ομάδων και τους αρχηγούς αυτών. Το πρωτότυπο θα παραδίδεται στη διοργνανώτρια, ενώ οι διαγωνιζόμενες ομάδες θα λαμβάνουν από ένα αντίγραφο.
9. Σε περίπτωση που τα χρώματα των στολών των δυο ομάδων είναι ίδια, την υποχρέωση αλλαγής στολής έχει η γηπεδούχος ομάδα.
10. Οι ομάδες θα πρέπει να βρίσκονται στο γήπεδο τέλεσης του αγώνα τουλάχιστον μισή ώρα πριν την προκαθορισμένη ώρα έναρξης αυτού.
11. Το κόρνερ εκτελείται από μικρότερη απόσταση η οποία οριοθετείται ακριβώς από τον διαιτητή. Ο αντίπαλος παίκτης πρέπει να σταθεί – όπως και στο φάουλ – 5 μέτρα μακριά από το σημείο χτυπήματος. Το σημείο του πέναλτι είναι 8 μέτρα από το κέντρο της γραμμής τέρματος.

ΑΡΘΡΟ 7. ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΓΙΑΤΡΟΙ.
Οι ομάδες οφείλουν, μαζί με τη δήλωση συμμετοχής, να προσκομίσουν και παραχωρητήριο γηπέδου. Η ετοιμασία του γηπέδου ( κατάλληλη διαγράμμιση, δίχτυα κ.λπ. ) είναι ευθύνη του γηπεδούχου σωματείου. Μη τέλεση του αγώνα λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, επισύρει απώλεια του αγώνα ( 0 – 3 α/α ), με απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής.
Σε όλους τους αγώνες των πρωταθλημάτων υποδομών ( Κ-16, Κ-14, Κ-12, Κ-10 ) είναι υποχρεωτική, με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, η παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε ιατρός είτε νοσηλευτής είτε διασώστης, απόφοιτος των ΤΕΙ και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για την ζωή περιστατικά που μπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει πρόσωπο που να ασκεί καθήκοντα γιατρού, κατά τα ανωτέρω, ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας η οποία χάνει τον αγώνα με 0 – 3 και της επιβάλλεται χρηματική ποινή ( ΚΑΠ άρθρο 16.2α. 2β. ).
Το πρόσωπο που θα εκτελεί καθήκοντα “ιατρού αγώνος” μπορεί να είναι και ο προπονητής της γηπεδούχου ομάδας, ο οποίος σε κάθε περίπτωση θα πληρεί ΟΛΕΣ τις ως άνω τιθέμενες προϋποθέσεις.
* Ο πάροχος πρώτων βοηθειών, σε ολόκληρη τη διάρκεια του αγώνα, ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να φοράει το «ειδικό κίτρινο διακριτικό γιλέκο φωσφοριζέ», το οποίο θα προμηθεύονται με δική τους ευθύνη τα σωματεία από την Ένωση.
* Οι εκτελούντες χρέη δημοσιογράφου στη διάρκεια των αγώνων, υποχρεούνται να φορούν το «ειδικό κόκκινο διακριτικό γιλέκο φωσφοριζέ». Το γιλέκο θα παραλάβουν με την έκδοση της κάρτας ελεύθερης εισόδου για την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020.

ΑΡΘΡΟ 8. ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ ΑΓΩΝΑ – ΜΗ ΚΑΘΟΔΟΣ.
Σωματείο που, ενώ υποχρεούται ( Α΄ Ερ. κατηγορίας ), δεν δηλώνει συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα εκ των πρωταθλημάτων υποδομών που διοργανώνει η Ένωση ( Κ-16, Κ-14, Κ-12 και Κ-10 ), αποκλείεται από το πρωτάθλημα της Α΄ Ερ. κατηγορίας, μετά από σχετική απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που, σωματείο της Α΄1 Ερ. Κατηγορίας δηλώνει συμμετοχή αλλά δεν κατέρχεται να αγωνιστεί σε συνολικά τρεις ( 3 ) αγώνες για οποιοδήποτε λόγο. Μη τέλεση αγώνα λόγω μη καθόδου ομάδας, τιμωρείται με απώλεια του αγώνα ( 0 – 3 α/α ) και πενήντα ( 50 ) ευρώ πρόστιμο την πρώτη φορά, απώλεια αγώνα και ογδόντα ( 80 ) ευρώ πρόστιμο τη 2η φορά και, απώλεια αγώνα και πρόστιμο εκατό ( 100 ) ευρώ την τρίτη φορά . Τρίτη ( 3η ) μη κάθοδος της ίδιας ομάδας, συνεπάγεται και αποκλεισμό της από τη συνέχεια του πρωταθλήματος, ως επίσης και αποκλεισμό της ανδρικής ομάδας, από την Α΄1 Ερ. κατηγορία, μετά από απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 9. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Η Ε.Π.Σ.Χ., σε συνεργασία με την επιτροπή διαιτησίας, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος, να καλυφθούν από επίσημο Διαιτητή της Ε.Δ. / Ε.Π.Σ.Χ.
Ωστόσο, τα Σωματεία θα πρέπει να προνοήσουν την ύπαρξη δυο ατόμων – εκ των οποίων ο ένας θα πρέπει να παρίσταται οπωσδήποτε σε κάθε αγώνα του Σωματείου του – τα οποία θα μπορούν να διευθύνουν τους αγώνες σαν Διαιτητές, στην περίπτωση που δεν θα προσέλθει για οποιοδήποτε λόγο, επίσημος Διαιτητής. Στην περίπτωση αυτή, ο Διαιτητής του αγώνα θα προκύπτει μετά από κλήρωση μεταξύ των προτεινομένων για το σκοπό αυτό από κάθε Σωματείο. Η μη διεξαγωγή αγώνα λόγω έλλειψης διαιτητή συνεπάγεται την απώλεια του αγώνα και για τις δυο ομάδες.
Ο Διαιτητής πριν την έναρξη του αγώνα ελέγχει :
α) Τα δελτία ΕΠΟ ή τα «προσωρινά δελτία» των ποδοσφαιριστών, πραγματοποιώντας λεπτομερή έλεγχο ταυτοπροσωπίας ΟΛΩΝ των ποδοσφαιριστών των δυο ομάδων.
β) Τις ατομικές “κάρτες υγείας αθλητή” όλων των ποδοσφαιριστών.
γ) Τις καταστάσεις «ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ», θεωρημένες από τη διοργανώτρια, και,
δ) Τις βεβαιώσεις παραχώρησης από άλλες ομάδες που δεν συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, κάποιων ποδοσφαιριστών αποκλειστικά και μόνο για το πρωτάθλημα υποδομών 2019 – 2020 ( Κ-10, Κ-12, Κ-14 ή Κ-16 ).
Το γηπεδούχο Σωματείο, υποχρεούται πριν την έναρξη του αγώνα, να καταβάλλει στον Διαιτητή την χρηματική αποζημίωση, η οποία ορίζεται στα τριάντα ( 30 ) ευρώ για κάθε αγώνα.
Την χιλιομετρική αποζημίωση για κάθε αγώνα, ο διαιτητής θα την λαμβάνει από τη διοργανώτρια, κομίζοντας σε αυτή ένα δεύτερο εξοδολόγιο ( του ίδιου αγώνα ) όπου θα αναφέρονται ΜΟΝΟ τα έξοδα μετακίνησης.
Ο διαιτητής ο οποίος έχει οριστεί από τη διοργανώτρια, υποχρεούται να παραδώσει στον εκπρόσωπο του γηπεδούχου σωματείου, “εξοδολόγιο διαιτησίας” στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του αγώνα, καθώς και το ακριβές ποσό της διαιτητικής αποζημίωσης.

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή και για πλαστοπροσωπία.
Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται και θα εκδικάζονται σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ΚΑΠ. Το χρηματικό αντίτιμο για κάθε ένσταση ορίζεται στα εκατόν πενήντα ( 150 ) ευρώ και σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης το ποσό των εκατό ( 100 ) ευρώ επιστρέφεται στο ενιστάμενο σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 11. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Οι αντιπρόσωποι – υπεύθυνοι των σωματείων που συνοδεύουν την αποστολή της ομάδας, θα είναι και υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης και της σωστής συμπεριφοράς των ποδοσφαιριστών της ομάδας τους. Θα πρέπει βέβαια, η δική τους συμπεριφορά να αποτελεί παράδειγμα φίλαθλου πνεύματος για τους ποδοσφαιριστές. Τέλος, οι προπονητές οφείλουν να «διδάσκουν» στους μικρούς ποδοσφαιριστές, να διεκδικούν τη νίκη με πάθος, αλλά πάντα μέσα σε αθλητικά πλαίσια και με σεβασμό προς τους αντιπάλους τους, καθώς και να αποδέχονται την ήττα, ως ένα πιθανό αποτέλεσμα κάθε ανταγωνιστικού αθλήματος.

ΑΡΘΡΟ 12. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, θα ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Χ. η οποία διατηρεί το δικαίωμα μερικής ή και ολικής τροποποίησης της προκήρυξης, ακόμη και μετά την έναρξη του πρωταθλήματος.