ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ 2017 – 2018.

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χαλκιδικής, θέλοντας να συμβάλλει στη διαμόρφωση και ανάδειξη των αυριανών σωστών αθλητών, που θα συνδυάζουν την αθλητική ικανότητα και τη σωματική ανάπτυξη, με τη σωστή συμπεριφορά και με στόχο την καλλιέργεια της άμιλλας στους αγωνιστικούς χώρους και έχοντας υπόψη το καταστατικό της και αυτό της ΕΠΟ, τις διατάξεις του ΚΑΠ και ειδικά την παράγραφο 4. III. 2. του άρθρου 3 του ΚΑΠ και τέλος την 2 / 13 Φεβ. 2018 απόφαση της εκτελεστικής της επιτροπής,

π ρ ο κ υ ρ ή σ σ ε ι

τους αγώνες του πρωταθλήματος Παίδων περιόδου 2017 – 2018, μεταξύ των Σωματείων της δύναμής της. Η διεξαγωγή των αγώνων του πρωταθλήματος Παίδων, γίνεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους, που λαμβάνουν υπόψη, τους κανονισμούς πρωταθλήματος και παιχνιδιού αλλά και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των αγώνων και των αθλητών που συμμετέχουν σε αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ.

α ) Στο πρωτάθλημα Παίδων 2017 – 2018, συμμετέχουν υποχρεωτικά τα σωματεία Α΄ Ερ. κατηγορίας που δεν είχαν δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα Νέων της ίδιας περιόδου 2017 – 2018, καθώς και όποιο άλλο σωματείο της Ένωσης το επιθυμεί οικειοθελώς.

β ) Οι ομάδες που θα πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα Παίδων περιόδου 2017 – 2018, θα συγκροτηθούν από ποδοσφαιριστές γεννηθέντες το έτος 2004 και μεταγενέστερα. Σε όσα Σωματεία δεν μπορούν να συμπληρώσουν ομάδες με τις πιο πάνω ηλικίες, τους παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούν και ποδοσφαιριστές άλλων ομάδων της Χαλκιδικής και μόνο, οι οποίες όμως δεν συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Παίδων. Κάθε σωματείο που επιθυμεί να χρησιμοποιεί για το πρωτάθλημα Παίδων, ποδοσφαιριστές άλλων σωματείων του Νομού μας, θα πρέπει να προσκομίσει στην Ένωση αντίγραφα των βεβαιώσεων των σωματείων αυτών, ενώ τις πρωτότυπες βεβαιώσεις θα φέρει σε κάθε αγώνα και θα τις επιδεικνύει στους Διαιτητές των αγώνων. Συνημμένα σας διαβιβάζουμε ειδικό έντυπο για το σκοπό αυτό.

γ ) Ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα είναι όλοι όσοι έχουν στην κατοχή τους δελτίο ΕΠΟ – ανεξάρτητα από υπηκοότητα – και είναι γεννημένοι τα ως άνω έτη. Επίσης, συμμετοχής δικαιούνται και οι κάτοχοι προσωρινού δελτίου που εκδίδεται από την Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής.

δ) Στο πρωτάθλημα Παίδων, επιτρέπεται η συμμετοχή κοριτσιών, της ίδιας ηλικίας (2004 και μεταγενέστερα).

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΩΝ – ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ.

Τα σωματεία που θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Παίδων, υποχρεούνται να υποβάλλουν, είτε ιδιοχείρως είτε με fax στο 23710 24169, στη διοργανώτρια, το ειδικό έντυπο «δήλωση συμμετοχής» που διαβιβάζουμε συνημμένα, συμπληρωμένο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο όπως προβλέπουν οι οδηγίες αυτού, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018. Χρηματικό αντίτιμο για τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα ( και απαραίτητη προϋπόθεση αποδοχής της δήλωσης συμμετοχής ),ορίζεται το ποσό των πενήντα ( 50 ) ευρώ, το οποίο μπορεί να κατατεθεί στον Τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής ( ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN GR 4701722 59000 5259 021 798 098 ), ή με κατάθεση στα γραφεία της Ένωσης. Τις επόμενες ημέρες στα γραφεία της Ένωσης θα γίνουν ο καθορισμός των ομίλων και η κλήρωση των αγώνων. Ο σχηματισμός των ομίλων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον συνολικό αριθμό των ομάδων που θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα και τη γεωγραφική κατανομή αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ.

α) ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΟ ή «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ» : Οι ποδοσφαιριστές στο πρωτάθλημα Παίδων θα αγωνίζονται, είτε με δελτίο ΕΠΟ, είτε με «προσωρινό δελτίο» το οποίο θα εκδίδει η διοργανώτρια.

Η έκδοση του «προσωρινού δελτίου», που θα χρησιμοποιείται μόνο για το πρωτάθλημα Παίδων περιόδου 2017 – 2018, θα γίνεται από την ένωση, κομίζοντας στη γραμματεία αυτής τα εξής :

 1. Οι έλληνες ποδοσφαιριστές : Πιστοποιητικό γέννησης ( ή ταυτοπροσωπίας ), το πρωτότυπο, με επικολλημένη ( και σφραγισμένη από την εκδούσα αρχή ) πρόσφατη φωτογραφία του ποδοσφαιριστή, άλλη μια φωτογραφία, όμοια με αυτή στο πιστοποιητικό γέννησης και πέντε ( 5 ) ευρώ.
 2. Οι αλλοδαποί ποδοσφαιριστές : Πιστοποιητικό γέννησης και διαβατήριο ( δεκτές γίνονται και απλές φωτοτυπίες αυτών ), από τα οποία να προκύπτουν τα ακριβή προσωπικά στοιχεία του ποδοσφαιριστή, μια φωτογραφία πρόσφατη και όμοια με αυτή στο πιστοποιητικό ή στο διαβατήριο και πέντε ( 5 ) ευρώ.
 3. Προσωρινά δελτία, που εκδόθηκαν για το πρωτάθλημα Νέων 2017 – 2018, ισχύουν.

 

β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ.

Τα σωματεία πρέπει να υποβάλλουν στην Ε.Π.Σ.Χ., ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς ή με FAX, αντίγραφο κατάστασης υγείας ποδοσφαιριστών, θεωρημένη από γιατρό, στην οποία θα περιλαμβάνονται όλα τα προσωπικά στοιχεία αυτών. Με την κατάθεση στην Ένωση της κατάστασης υγείας, το σωματείο θα λαμβάνει τη σχετική βεβαίωση, την οποία οφείλει να επιδείξει στον διαιτητή του αγώνα, μαζί με την πρωτότυπη κατάσταση υγείας και τα δελτία των ποδοσφαιριστών. Η κατάσταση υγείας ( αντίγραφο αυτής ), πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 στα γραφεία της Ένωσης.

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ.

Το πρωτάθλημα θα αρχίσει το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018. Θα διεξαχθεί σε ομίλους που θα σχηματιστούν με γεωγραφικά κριτήρια, ενώ για τον ακριβή τρόπο διεξαγωγής, την πρόκριση στη δεύτερη φάση κ.λπ, θα υπάρξει νεώτερη ενημέρωση από την ένωση, βάσει των δεδομένων που θα προκύψουν από τον συνολικό αριθμό των σωματείων που θα συμμετέχουν.

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ.

Στον καταρτισμό του προγράμματος σχετικά με την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, η επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τους ακόλουθους παράγοντες και σύμφωνα με αυτούς «λειτουργεί» έχοντάς τους ως κανόνα για δίκαιη αντιμετώπιση όλων των σωματείων :

 1. Ο αγώνας της φιλοξενούμενης ομάδας θα ορίζεται διαφορετική ημέρα από τον αγώνα της ΑΝΔΡΙΚΗΣ ομάδας, για να μπορεί η ομάδα Παίδων να μετακινηθεί ευκολότερα.
 2. Όταν οι ΑΝΔΡΙΚΕΣ ομάδες των αντιπάλων σωματείων αγωνίζονται την ίδια ημέρα ( π.χ. Σάββατο ), ο αγώνας θα ορίζεται την «ελεύθερη ημέρα» δηλαδή Κυριακή.
 3. Κανένα αίτημα δεν θα γίνεται δεκτό σχετικά με την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, μετά την ανακοίνωση του προγράμματος, εκτός αν συντρέχει πολύ σοβαρός λόγος, κάτι το οποίο θα κρίνεται από την επιτροπή.

Ιδιαιτέρως τονίζουμε ότι οι πολλές υποχρεώσεις που συνήθως έχουν τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες (φροντιστήρια, εκδρομές σχολικές, ενασχόλησή τους με άλλα αθλήματα) δεν αποτελούν λόγο για την τροποποίηση του αγωνιστικού προγράμματος. Οι εκπρόσωποι των σωματείων οφείλουν να παροτρύνουν τα παιδιά, να βάζουν σε πρώτη προτεραιότητα τα του σχολείου γενικότερα, και εν συνεχεία το ποδόσφαιρο.   Τα παιδιά, είναι ελεύθερα να κάνουν τις επιλογές τους. Το ποδόσφαιρο είναι διασκέδαση και όχι εξαναγκασμός.  Είναι εντελώς παράλογο αλλά και πρακτικά ανέφικτο στην επιτροπή να προσαρμόζει το πρόγραμμα των αγώνων σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες δεκάδων παιδιών που απορρέουν από τις πιο πάνω αναφερόμενες δραστηριότητες και οι οποίες πολύ συχνά έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους.

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ.

 1. Οι ομάδες αγωνίζονται σε ολόκληρο το γήπεδο, έντεκα εναντίον έντεκα, ενώ συνολικά κάθε ομάδα δικαιούται να δηλώσει στο φύλλο αγώνα μέχρι είκοσι δυο ( 22 ) ποδοσφαιριστές.

Οι αγώνες μπορούν να διεξάγονται ( προαιρετικά ) και στα ¾ του γηπέδου, εφόσον το επιθυμεί η γηπεδούχος ομάδα, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δυο εστίες θα έχουν τις ίδιες διαστάσεις ( είτε τις κανονικές, είτε μικρότερες, 5μ x 2μ ).

 1. Οι αλλαγές ποδοσφαιριστών θα πραγματοποιούνται χωρίς αριθμητικό περιορισμό. Ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται ΔΕΝ δικαιούται να ξαναμπεί στον ίδιο αγώνα.
 2. Η διάρκεια των αγώνων θα είναι δυο ημίχρονα των 30 λεπτών, με 10 λεπτά ανάπαυλα.
 3. Οι ποινές σε ποδοσφαιριστές ή αξιωματούχους για πειθαρχικά παραπτώματα, θα επιβάλλονται σύμφωνα με τον πειθαρχικό κώδικα της ΕΠΟ και θα εκτίονται μόνο σε αγώνες των πρωταθλημάτων υποδομής ( Νέων ή Παίδων ).
 4. Ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος Παίδων, δεν δικαιούνται να αγωνιστούν σε επόμενες φάσεις του ίδιου πρωταθλήματος με άλλη ομάδα.
 5. Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί εντός 24ώρου σε δυο αγώνες της ομάδας του ( Ανδρών και Παίδων ). Ο υπολογισμός του 24ώρου αρχίζει από το τελευταίο λεπτό συμμετοχής του ποδοσφαιριστή και πρέπει να συμπληρώνεται πριν την έναρξη του 2ου αγώνα. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του 2ου αγώνα σε περίπτωση υποβολή ένστασης από την αντίπαλη ομάδα.
 6. Σωματείο που δεν θα κατέρχεται να αγωνιστεί ( από οποιαδήποτε αιτία ) σε τρεις ( 3 ) αγώνες του πρωταθλήματος Παίδων, αποκλείεται αυτομάτως από τους υπολειπόμενους αγώνες. Ταυτοχρόνως, αποβάλλεται από το πρωτάθλημα της Α΄ Ερ. κατηγορίας και η ανδρική ομάδα του σωματείου αυτού, μετά από απόφαση της αρμόδιας πειθαρχικής επιτροπής.
 7. Για κάθε αγώνα θα συντάσσεται φύλλο αγώνα και θα υπογράφεται από τον διαιτητή, τους εκπροσώπους των ομάδων και τους αρχηγούς αυτών.
 8. Σε περίπτωση που τα χρώματα των στολών των δυο ομάδων είναι ίδια, την υποχρέωση αλλαγής στολής έχει η γηπεδούχος ομάδα.
 9. Οι ομάδες θα πρέπει να βρίσκονται στο γήπεδο τέλεσης του αγώνα τουλάχιστον μισή ώρα πριν την προκαθορισμένη ώρα έναρξης αυτού.

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΟΜΑΔΑΣ.

Είναι καλό και χρήσιμο, τη μετακίνηση της ομάδας Παίδων να αναλάβουν πρόσωπα τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερες υποχρεώσεις στην ομάδα ΑΝΔΡΩΝ. Αυτό, είναι σχεδόν απαραίτητο, όταν συμβεί να αγωνίζονται οι δυο ομάδες ( ΑΝΔΡΩΝ και Παίδων ) την ίδια ημέρα. Μια καλή λύση είναι να ζητηθεί για το σκοπό αυτό η βοήθεια κάποιων γονιών των ποδοσφαιριστών. Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, τότε οι άνθρωποι που θα επιφορτιστούν με το έργο της μετακίνησης της ομάδας Παίδων, θα πρέπει να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο της διπλής αποστολής – συνοδείας την ίδια ημέρα ( πρωί – απόγευμα ).

Σωματείο του οποίου και οι δυο ομάδες ( ΑΝΔΡΩΝ και Παίδων ) αγωνίζονται ως φιλοξενούμενοι το ίδιο Σαββατοκύριακο, οι αγώνες αυτοί θα ορίζονται οπωσδήποτε διαφορετική ημέρα ( Σάββατο και Κυριακή ) για να μπορέσουν οι συνοδοί των ομάδων να ανταποκριθούν στη διπλή αποστολή.

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ.

Οι ομάδες πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη και να ειδοποιήσουν τα γήπεδα που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν ως έδρα τους, για την πιθανότητα διεξαγωγής δυο αγώνων την ίδια ημέρα, αφού αυτό μπορεί να συμβεί, δηλαδή να παίξει η ομάδα Παίδων το πρωί και η ομάδα των ΑΝΔΡΩΝ το απόγευμα.

Κατανοούμε βέβαια την επιβάρυνση για το χόρτο από τη διεξαγωγή δυο αγώνων την ίδια ημέρα, ωστόσο η επιτροπή θεωρεί ότι η μετακίνηση των ποδοσφαιριστών της ομάδας Παίδων χρήζει μεγαλύτερης προσοχής, που σημαίνει ότι είναι προτιμότερο να γίνουν δυο αγώνες την ίδια ημέρα στο ίδιο γήπεδο, από το να υποχρεώσουμε τη φιλοξενούμενη ομάδα να μετακινηθεί την ίδια ημέρα που αγωνίζεται και αυτή των ΑΝΔΡΩΝ του ίδιου σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 9. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Η Ε.Π.Σ.Χ., σε συνεργασία με την επιτροπή διαιτησίας, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος, να καλυφθούν από επίσημο Διαιτητή της Ε.Δ. / Ε.Π.Σ.Χ.

Ωστόσο, τα Σωματεία θα πρέπει να προνοήσουν την ύπαρξη δυο ατόμων – εκ των οποίων ο ένας θα πρέπει να παρίσταται οπωσδήποτε σε κάθε αγώνα του Σωματείου του – τα οποία θα μπορούν να διευθύνουν τους αγώνες ως Διαιτητές, στην περίπτωση που δεν θα προσέλθει για οποιοδήποτε λόγο, επίσημος Διαιτητής. Στην περίπτωση αυτή, ο Διαιτητής του αγώνα θα προκύπτει μετά από κλήρωση μεταξύ των προτεινομένων για το σκοπό αυτό από κάθε Σωματείο. Η μη διεξαγωγή αγώνα λόγω έλλειψης διαιτητή συνεπάγεται την απώλεια του αγώνα και για τις δυο ομάδες.

Ο Διαιτητής πριν την έναρξη του αγώνα ελέγχει :

α) Τα δελτία ΕΠΟ ή τα «προσωρινά δελτία» των ποδοσφαιριστών, πραγματοποιώντας λεπτομερή έλεγχο ταυτοπροσωπίας ΟΛΩΝ των ποδοσφαιριστών των δυο ομάδων.

β) Την κατάσταση υγείας μαζί με τη σχετική βεβαίωση της ΕΠΣΧ.

γ) Τις βεβαιώσεις παραχώρησης από άλλες ομάδες που δεν συμμετέχουν στο πρωτάθλημα κάποιων ποδοσφαιριστών αποκλειστικά και μόνο για το πρωτάθλημα Παίδων.

Το γηπεδούχο Σωματείο, υποχρεούται πριν την έναρξη του αγώνα, να καταβάλλει στον Διαιτητή την χρηματική αποζημίωση, η οποία ορίζεται στα τριάντα ( 30 )  Ευρώ για κάθε αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή και για πλαστοπροσωπία.

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται και θα εκδικάζονται σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ΚΑΠ. Το χρηματικό αντίτιμο για κάθε ένσταση ορίζεται στα εκατόν πενήντα ( 150 ) ευρώ και σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης το ποσό των εκατό ( 100 ) ευρώ επιστρέφεται στο ενιστάμενο σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 11. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Οι αντιπρόσωποι – υπεύθυνοι των σωματείων που συνοδεύουν την αποστολή της ομάδας, θα είναι και υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης και της σωστής συμπεριφοράς των ποδοσφαιριστών της ομάδας τους. Θα πρέπει βέβαια, η δική τους συμπεριφορά να αποτελεί παράδειγμα φίλαθλου πνεύματος για τους ποδοσφαιριστές. Τέλος, οι προπονητές οφείλουν να «διδάσκουν» στους μικρούς ποδοσφαιριστές, να διεκδικούν τη νίκη με πάθος, αλλά πάντα μέσα σε αθλητικά πλαίσια και με σεβασμό προς τους αντιπάλους τους, καθώς και να αποδέχονται την ήττα, ως ένα πιθανό αποτέλεσμα κάθε ανταγωνιστικού αθλήματος.

ΑΡΘΡΟ 12. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, θα ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Χ. η οποία διατηρεί το δικαίωμα μερικής ή και ολικής τροποποίησης της προκήρυξης, ακόμη και μετά την έναρξη του πρωταθλήματος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________                                                 _______________________________

( Σωματείο )                                                                                                          ( Ημερομηνία )

 

Β  Ε  Β  Α  Ι  Ω  Σ  Η

                Το Σωματείο μας _________________________________________

βεβαιώνει ότι επιτρέπει στους κάτωθι ποδοσφαιριστές, που ανήκουν στη δύναμή μας, να συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα Παίδων περιόδου 2017 – 2018 και μόνο σε αυτό, με την ομάδα τ____________________________________

1.- _________________________________________

2.- _________________________________________

3.- _________________________________________

4.- _________________________________________

5.- _________________________________________

6.- _________________________________________

Για το Δ.Σ. του Σωματείου μας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

_________(Ονοματεπώνυμο – υπογραφή)________

* Στα στοιχεία των ποδοσφαιριστών πρέπει να αναγράφονται Επώνυμο, όνομα, όνομα Πατρός και μητρός και ο αριθμός δελτίου Ε.Π.Ο.

* Η παρούσα, αφού συμπληρωθεί σφραγισθεί και υπογραφεί, πρέπει να προσκομίζεται και να επιδεικνύεται στον Διαιτητή του κάθε αγώνα, ενώ αντίγραφο αυτής να κατατεθεί στην Ένωση πριν την πρώτη συμμετοχή αυτών στο πρωτάθλημα.

 

 

 

 

 

 

Προς :                                                               ΣΩΜΑΤΕΙΟ : ______________________

Την Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής

Πολύγυρο  ( f a x ) : 23710 24169

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2017 – 2018

Κύριε Πρόεδρε.

Δηλώνουμε συμμετοχή στο πρωτάθλημα Παίδων περιόδου 2017 – 2018 και αποδεχόμαστε πλήρως και χωρίς καμιά επιφύλαξη, τους όρους της σχετικής προκήρυξης. Παραθέτουμε παρακάτω τα στοιχεία για τη συμμετοχή μας.

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ :     _________________________________________

 

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ : ________________________________________

 

ΦΑΝΕΛΑ : ________________________________________

ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ : ________________________________________

 

ΚΑΛΤΣΕΣ : ______________________________________

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ______________      ΤΗΛ : __________

ΑΝ/ΔΡΟΣ     : ______________     –      ___________

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ___________     –    ___________

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ( ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και ΙΔΙΟΤΗΤΑ )

 1. ____________________ ΤΗΛ : ______________

 

 1. ____________________      –   ______________

 

 1. ____________________     –  _______________

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

____( Ονοματεπώνυμο – υπογραφή ) _______