ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  <<Κ-14>>

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ «Κ-14», 2018 – 2019.

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χαλκιδικής, θέλοντας να συμβάλλει στη διαμόρφωση και ανάδειξη των αυριανών σωστών αθλητών, που θα συνδυάζουν την αθλητική ικανότητα και τη σωματική ανάπτυξη, με τη σωστή συμπεριφορά και με στόχο την καλλιέργεια της άμιλλας στους αγωνιστικούς χώρους και έχοντας υπόψη το καταστατικό της και αυτό της ΕΠΟ, τις διατάξεις του ΚΑΠ και ειδικά την παράγραφο 4. III. 2. του άρθρου 3 του ΚΑΠ, την ηλικιακή κατηγοριοποίηση της ΕΠΟ και τέλος την 8 / 27 Ιουλ. 2018 απόφαση της εκτελεστικής της επιτροπής,

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

τους αγώνες του πρωταθλήματος Κ-14 περιόδου 2018 – 2019, μεταξύ των Σωματείων της δύναμής της. Η διεξαγωγή των αγώνων του πρωταθλήματος Κ-14, γίνεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους, που λαμβάνουν υπόψη, τους κανονισμούς πρωταθλήματος και παιχνιδιού αλλά και τους «κανόνες διεξαγωγής αγώνων αναπτυξιακών ηλικιών» της ΕΠΟ.

ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ.

α ) Στο πρωτάθλημα Κ-14, 2018 – 2019, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αναγνωρισμένοι σύλλογοι της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ σε τουλάχιστον ένα εκ των πρωταθλημάτων υποδομών που διοργανώνει ή ένωση ( Κ-16, Κ-14, Κ-12 και Κ-10 ), τα σωματεία Α΄ Ερ. κατηγορίας.

Τα σωματεία, 1)ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ, 2)ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ, 3)ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 4)ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ, που δεν δήλωσαν συμμετοχή στα Πρωταθλήματα Κ-16 και Κ-12,υποχρεούνται να δηλώσουν συμμετοχή στο Κ-14 ή στο Κ-10 ,που θα αρχίσουν περίπου τον Μάρτιο του 2019,το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018.Τα υπόλοιπα σωματεία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου 2019.

β ) Οι ομάδες που θα πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα Κ-14 περιόδου 2018 – 2019, θα συγκροτηθούν από ποδοσφαιριστές γεννηθέντες το έτος 2005 και νεότεροι. Σε όσα Σωματεία δεν μπορούν να συμπληρώσουν ομάδες με τις πιο πάνω ηλικίες, τους παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούν και ποδοσφαιριστές άλλων ομάδων της Χαλκιδικής και μόνο, οι οποίες όμως δεν συμμετέχουν στο πρωτάθλημα αυτό. Κάθε σωματείο που επιθυμεί να χρησιμοποιεί για το πρωτάθλημα Κ-14, ποδοσφαιριστές άλλων σωματείων του Νομού μας, θα πρέπει να προσκομίσει στην Ένωση αντίγραφα των βεβαιώσεων των σωματείων αυτών, ενώ τις πρωτότυπες βεβαιώσεις θα φέρει σε κάθε αγώνα και θα τις επιδεικνύει στους Διαιτητές των αγώνων. Συνημμένα σας διαβιβάζουμε ειδικό έντυπο για το σκοπό αυτό.

γ ) Ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα είναι όλοι όσοι έχουν στην κατοχή τους δελτίο ΕΠΟ – ανεξάρτητα από υπηκοότητα – και είναι γεννημένοι τα ως άνω έτη. Επίσης, συμμετοχής δικαιούνται και οι κάτοχοι προσωρινού δελτίου που εκδίδεται από την Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής.

δ) Στο πρωτάθλημα Κ-14, επιτρέπεται η συμμετοχή και κοριτσιών, της αυτής ηλικίας ( 2005 και νεότερα ).

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΩΝ – ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ.

Τα σωματεία που θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Κ-14, υποχρεούνται να υποβάλλουν, είτε ιδιοχείρως είτε με fax στο 23710 24169, στη διοργανώτρια, το ειδικό έντυπο «δήλωση συμμετοχής» που διαβιβάζουμε συνημμένα, συμπληρωμένο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο όπως προβλέπουν οι οδηγίες αυτού, το αργότερο μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2019. Επιπλέον, παραχωρητήριο γηπέδου από τον οικείο Δήμο, όπου θα αναφέρεται ότι «παραχωρείται η χρήση του γηπέδου στα τμήματα υποδομών του . . . . σωματείου». Χρηματικό αντίτιμο για τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα ( και απαραίτητη προϋπόθεση αποδοχής της δήλωσης συμμετοχής ),ορίζεται το ποσό των πενήντα ( 50 ) ευρώ, το οποίο μπορεί να κατατεθεί μέσω ταχυδρομικής επιταγής ( προς Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής 631 00 Πολύγυρος, Τ.Θ. 52 ), ή με κατάθεση στα γραφεία της Ένωσης. Τις επόμενες ημέρες στα γραφεία της Ένωσης θα γίνουν ο καθορισμός των ομίλων και η κλήρωση των αγώνων. Ο σχηματισμός των ομίλων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον συνολικό αριθμό των ομάδων που θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα και τη γεωγραφική κατανομή αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ.

α) ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΟ ή «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ» : Οι ποδοσφαιριστές στο πρωτάθλημα Κ-14 θα αγωνίζονται, είτε με δελτίο ΕΠΟ, είτε με «προσωρινό δελτίο» το οποίο θα εκδίδει η διοργανώτρια.

Η έκδοση του «προσωρινού δελτίου», που θα χρησιμοποιείται μόνο για όλα τα πρωταθλήματα υποδομών περιόδου 2018 – 2019 ( Κ-16, Κ-14, Κ-12 και Κ-10 ), θα γίνεται από την ένωση, κομίζοντας στη γραμματεία αυτής :

1. Οι έλληνες ποδοσφαιριστές : Πιστοποιητικό γέννησης ( ή ταυτοπροσωπίας ), το πρωτότυπο, με επικολλημένη ( και σφραγισμένη από την εκδούσα αρχή ) πρόσφατη φωτογραφία του ποδοσφαιριστή, άλλη μια φωτογραφία, όμοια με αυτή στο πιστοποιητικό γέννησης και πέντε ( 5 ) ευρώ.

2. Οι αλλοδαποί ποδοσφαιριστές : Πιστοποιητικό γέννησης και διαβατήριο ( δεκτές γίνονται και απλές φωτοτυπίες αυτών ), από τα οποία να προκύπτουν τα ακριβή προσωπικά στοιχεία του ποδοσφαιριστή, μια φωτογραφία πρόσφατη και όμοια με αυτή στο πιστοποιητικό ή στο διαβατήριο και πέντε ( 5 ) ευρώ.

β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ.

Τα σωματεία πρέπει να υποβάλλουν στην Ε.Π.Σ.Χ., ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς ή με FAX, αντίγραφο κατάστασης υγείας ποδοσφαιριστών, θεωρημένη από γιατρό, στην οποία θα περιλαμβάνονται όλα τα προσωπικά στοιχεία αυτών. Με την κατάθεση στην Ένωση της κατάστασης υγείας, το σωματείο θα λαμβάνει τη σχετική βεβαίωση, την οποία οφείλει να επιδείξει στον διαιτητή του αγώνα, μαζί με την πρωτότυπη κατάσταση υγείας και τα δελτία των ποδοσφαιριστών. Η κατάσταση υγείας ( αντίγραφο αυτής ), πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 στα γραφεία της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ.

Το πρωτάθλημα θα αρχίσει τoν Μάρτιο του 2019 και στόχος είναι να ολοκληρωθεί, τον Μάιο του 2019. Θα διεξαχθεί σε ομίλους που θα σχηματιστούν με γεωγραφικά κριτήρια, ενώ για τον ακριβή τρόπο διεξαγωγής, την πρόκριση στη δεύτερη φάση κ.λ.π, θα υπάρξει νεώτερη ενημέρωση από την ένωση, βάσει των δεδομένων που θα προκύψουν από τον συνολικό αριθμό των σωματείων που θα συμμετέχουν.

ΑΡΘΡΟ 5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ.

Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται Σάββατο πρωί και ώρα 11:00.

Κανένα αίτημα δεν θα γίνεται δεκτό σχετικά με την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, εκτός αν συντρέχει πολύ σοβαρός λόγος, κάτι το οποίο θα κρίνεται από την επιτροπή.

Σε περίπτωση αναβολής αγώνα κατόπιν ικανοποίησης σχετικού αιτήματος σωματείου ή σωματείων, που αυτό θα συμβαίνει σπανίως και επίσης για πολύ σοβαρό λόγο, οι δυο ομάδες υποχρεούνται να ειδοποιήσουν τη διοργανώτρια ΤΗΝ ΑΜΕΣΩΣ ΠΡΟΣΕΧΗ ΔΕΥΤΕΡΑ μετά τον αγώνα που αναβλήθηκε, ότι ο αγώνας θα διεξαχθεί ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ( Από ένα ημίχρονο ο προπονητής ή ο συνοδός κάθε ομάδας ), εντός της εβδομάδας που ξεκινά ( Τρεις επιλογές : Τρίτη, ή Τετάρτη, ή Πέμπτη ). Στην περίπτωση αυτή, η γηπεδούχος ομάδα έχει επίσης την ευθύνη για τη συμπλήρωση του φύλλου αγώνα και την αποστολή του στην Ένωση.

ΑΡΘΡΟ 6. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ.

1. Οι ομάδες αγωνίζονται σε ολόκληρο γήπεδο, έντεκα εναντίον έντεκα ( 11 x 11 ), με εστίες κανονικές και μπάλα νούμερο 5, ενώ συνολικά κάθε ομάδα δικαιούται να δηλώσει στο φύλλο αγώνα μέχρι δέκα οκτώ ( 18 ) ποδοσφαιριστές.

2. Κάθε ομάδα δικαιούται επτά αλλαγές ποδοσφαιριστών, σε «νεκρό χρόνο» και από το κέντρο του γηπέδου. Όλες οι αλλαγές για την κάθε ομάδα πρέπει να γίνουν το πολύ σε 3 χρονικές στιγμές και όχι κάθε αλλαγή σε άλλη χρονική στιγμή. Ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται ΔΕΝ δικαιούται να ξαναμπεί στον ίδιο αγώνα.

3. Η διάρκεια των αγώνων θα είναι δυο ημίχρονα των 35 λεπτών, με 10 λεπτά ανάπαυλα.

4. Οι ποινές σε ποδοσφαιριστές ή αξιωματούχους για πειθαρχικά παραπτώματα, θα επιβάλλονται σύμφωνα με τον πειθαρχικό κώδικα της ΕΠΟ και θα εκτίονται μόνο σε αγώνες των πρωταθλημάτων υποδομών ( Κ-16, Κ-14 και Κ-12 ).

5. Ισχύουν οι κανόνες του οφσάιντ, των κίτρινων και κόκκινων καρτών.

6. Το σημείο του πέναλτι είναι 11 μέτρα από το κέντρο της γραμμής τέρματος.

7. Ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος Κ-14, δεν δικαιούνται να αγωνιστούν σε επόμενες φάσεις με άλλη ομάδα.

8. Για κάθε αγώνα θα συντάσσεται φύλλο αγώνα και θα υπογράφεται από τον διαιτητή, τους εκπροσώπους των ομάδων και τους αρχηγούς αυτών.

9. Σε περίπτωση που τα χρώματα των στολών των δυο ομάδων είναι ίδια, την υποχρέωση αλλαγής στολής έχει η γηπεδούχος ομάδα.

10. Οι ομάδες θα πρέπει να βρίσκονται στο γήπεδο τέλεσης του αγώνα τουλάχιστον μισή ώρα πριν την προκαθορισμένη ώρα έναρξης αυτού.

ΑΡΘΡΟ 7. ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΓΙΑΤΡΟΙ.

Οι ομάδες οφείλουν, μαζί με τη δήλωση συμμετοχής, να προσκομίσουν και παραχωρητήριο γηπέδου. Η ετοιμασία του γηπέδου ( κατάλληλη διαγράμμιση, δίχτυα κ.λπ. ) είναι ευθύνη του γηπεδούχου σωματείου. Μη τέλεση του αγώνα λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, επισύρει απώλεια του αγώνα ( 0 – 3 α/α ), με απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής.

Σε όλους τους αγώνες των πρωταθλημάτων υποδομών ( Κ-16, Κ-14, Κ-12, Κ-10 ) είναι υποχρεωτική, με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, η παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε ιατρός είτε νοσηλευτής είτε διασώστης, απόφοιτος των ΤΕΙ και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για την ζωή περιστατικά που μπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει πρόσωπο που να ασκεί καθήκοντα γιατρού, κατά τα ανωτέρω, ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας η οποία χάνει τον αγώνα με 0 – 3 και της επιβάλλεται χρηματική ποινή ( ΚΑΠ άρθρο 16.2α. 2β. ).

* Ο πάροχος πρώτων βοηθειών, σε ολόκληρη τη διάρκεια του αγώνα, ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να φοράει το «ειδικό διακριτικό γιλέκο κίτρινου χρώματος φωσφοριζέ», το οποίο θα προμηθεύονται με δική τους ευθύνη τα σωματεία και θα διατίθεται από την Ένωση.

* Οι εκτελούντες χρέη δημοσιογράφου στη διάρκεια των αγώνων, υποχρεούνται να φορούν το «ειδικό διακριτικό γιλέκο κόκκινου χρώματος φωσφοριζέ». Το γιλέκο θα παραλάβουν με την έκδοση της κάρτας ελεύθερης εισόδου για την αγωνιστική περίοδο 2018 – 2019.

ΑΡΘΡΟ 8. ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ ΑΓΩΝΑ – ΜΗ ΚΑΘΟΔΟΣ.

Σωματείο που, ενώ υποχρεούται ( Α΄ Ερ. κατηγορίας ), δεν δηλώνει συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα εκ των πρωταθλημάτων υποδομών που διοργανώνει η Ένωση ( Κ-16, Κ-14, Κ-12 και Κ-10 ), αποκλείεται από το πρωτάθλημα της Α΄ Ερ. κατηγορίας, μετά από σχετική απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής.

Μη τέλεση αγώνα λόγω μη καθόδου ομάδας, τιμωρείται με απώλεια του αγώνα ( 0 – 3 α/α ) και χρηματικό πρόστιμο 50 ευρώ την 1η φορά, 80 τη 2η και 100 ευρώ την τρίτη και τελευταία φορά.

Τρίτη ( 3η ) μη κάθοδος της ίδιας ομάδας, συνεπάγεται και αποκλεισμό της από τη συνέχεια του πρωταθλήματος, ως επίσης και αποκλεισμό της ανδρικής ομάδας, από την Α΄ Ερ. κατηγορία, μετά από απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 9. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Η Ε.Π.Σ.Χ., σε συνεργασία με την επιτροπή διαιτησίας, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος, να καλυφθούν από επίσημο Διαιτητή της Ε.Δ. / Ε.Π.Σ.Χ.

Ωστόσο, τα Σωματεία θα πρέπει να προνοήσουν την ύπαρξη δυο ατόμων – εκ των οποίων ο ένας θα πρέπει να παρίσταται οπωσδήποτε σε κάθε αγώνα του Σωματείου του – τα οποία θα μπορούν να διευθύνουν τους αγώνες σαν Διαιτητές, στην περίπτωση που δεν θα προσέλθει για οποιοδήποτε λόγο, επίσημος Διαιτητής. Στην περίπτωση αυτή, ο Διαιτητής του αγώνα θα προκύπτει μετά από κλήρωση μεταξύ των προτεινομένων για το σκοπό αυτό από κάθε Σωματείο. Η μη διεξαγωγή αγώνα λόγω έλλειψης διαιτητή συνεπάγεται την απώλεια του αγώνα και για τις δυο ομάδες.

Ο Διαιτητής πριν την έναρξη του αγώνα ελέγχει :

α) Τα δελτία ΕΠΟ ή τα «προσωρινά δελτία» των ποδοσφαιριστών, πραγματοποιώντας λεπτομερή έλεγχο ταυτοπροσωπίας ΟΛΩΝ των ποδοσφαιριστών των δυο ομάδων.

β) Την κατάσταση υγείας μαζί με τη σχετική βεβαίωση της Ένωσης.

γ) Τις καταστάσεις «ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ» θεωρημένες από τη διοργανώτρια, και,

δ Τις βεβαιώσεις παραχώρησης από άλλες ομάδες που δεν συμμετέχουν στο πρωτάθλημα κάποιων ποδοσφαιριστών αποκλειστικά και μόνο για το πρωτάθλημα υποδομών 2018 – 2019 ( Κ-10, Κ-12, Κ-14 ή Κ-16 ).

Το γηπεδούχο Σωματείο, υποχρεούται πριν την έναρξη του αγώνα, να καταβάλλει στον Διαιτητή την χρηματική αποζημίωση, η οποία ορίζεται στα τριάντα ( 30 ) ευρώ για κάθε αγώνα, πλέον χιλιομέτρων x 0,30.

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή και για πλαστοπροσωπία.

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται και θα εκδικάζονται σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ΚΑΠ. Το χρηματικό αντίτιμο για κάθε ένσταση ορίζεται στα εκατόν πενήντα ( 150 ) ευρώ και σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης το ποσό των εκατό ( 100 ) ευρώ επιστρέφεται στο ενιστάμενο σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 11. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Οι αντιπρόσωποι – υπεύθυνοι των σωματείων που συνοδεύουν την αποστολή της ομάδας, θα είναι και υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης και της σωστής συμπεριφοράς των ποδοσφαιριστών της ομάδας τους. Θα πρέπει βέβαια, η δική τους συμπεριφορά να αποτελεί παράδειγμα φίλαθλου πνεύματος για τους ποδοσφαιριστές. Τέλος, οι προπονητές οφείλουν να «διδάσκουν» στους μικρούς ποδοσφαιριστές, να διεκδικούν τη νίκη με πάθος, αλλά πάντα μέσα σε αθλητικά πλαίσια και με σεβασμό προς τους αντιπάλους τους, καθώς και να αποδέχονται την ήττα, ως ένα πιθανό αποτέλεσμα κάθε ανταγωνιστικού αθλήματος.

ΑΡΘΡΟ 12. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, θα ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Χ. η οποία διατηρεί το δικαίωμα μερικής ή και ολικής τροποποίησης της προκήρυξης, ακόμη και μετά την έναρξη του πρωταθλήματος.

                         ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  <<Κ-10>>

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ «Κ-10», 2018 – 2019.

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χαλκιδικής, θέλοντας να συμβάλλει στη διαμόρφωση και ανάδειξη των αυριανών σωστών αθλητών, που θα συνδυάζουν την αθλητική ικανότητα και τη σωματική ανάπτυξη, με τη σωστή συμπεριφορά και με στόχο την καλλιέργεια της άμιλλας στους αγωνιστικούς χώρους και έχοντας υπόψη το καταστατικό της και αυτό της ΕΠΟ, τις διατάξεις του ΚΑΠ και ειδικά την παράγραφο 4. III. 2. του άρθρου 3 του ΚΑΠ, την ηλικιακή κατηγοριοποίηση της ΕΠΟ και τέλος την 8 / 27 Ιουλ. 2018 απόφαση της εκτελεστικής της επιτροπής,

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

τους αγώνες του πρωταθλήματος Κ-10 περιόδου 2018 – 2019, μεταξύ των Σωματείων της δύναμής της. Η διεξαγωγή των αγώνων του πρωταθλήματος Κ-10, γίνεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους, που λαμβάνουν υπόψη, τους κανονισμούς πρωταθλήματος και παιχνιδιού αλλά και τους «κανόνες διεξαγωγής αγώνων αναπτυξιακών ηλικιών» της ΕΠΟ.

ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ.

α) Στο πρωτάθλημα Κ-10, 2018 – 2019, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αναγνωρισμένοι σύλλογοι της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ σε τουλάχιστον ένα εκ των πρωταθλημάτων υποδομών που διοργανώνει ή ένωση ( Κ-16, Κ-14, Κ-12 και Κ-10 ), τα σωματεία Α΄ Ερ. κατηγορίας.

Τα σωματεία, 1)ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ, 2)ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ, 3)ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 4)ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ, που δεν δήλωσαν συμμετοχή στα Πρωταθλήματα Κ-16 και Κ-12,υποχρεούνται να δηλώσουν συμμετοχή στο Κ-14 ή στο Κ-10 ,που θα αρχίσουν περίπου τον Μάρτιο του 2019,το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018.Τα υπόλοιπα σωματεία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου 2019.

β ) Οι ομάδες που θα πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα Κ-10 περιόδου 2018 – 2019, θα συγκροτηθούν από ποδοσφαιριστές γεννηθέντες το έτος 2009 και νεότεροι. Σε όσα Σωματεία δεν μπορούν να συμπληρώσουν ομάδες με τις πιο πάνω ηλικίες, τους παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούν και ποδοσφαιριστές άλλων ομάδων της Χαλκιδικής και μόνο, οι οποίες όμως δεν συμμετέχουν στο πρωτάθλημα αυτό. Κάθε σωματείο που επιθυμεί να χρησιμοποιεί για το πρωτάθλημα Κ-10, ποδοσφαιριστές άλλων σωματείων του Νομού μας, θα πρέπει να προσκομίσει στην Ένωση αντίγραφα των βεβαιώσεων των σωματείων αυτών, ενώ τις πρωτότυπες βεβαιώσεις θα φέρει σε κάθε αγώνα και θα τις επιδεικνύει στους Διαιτητές των αγώνων. Συνημμένα σας διαβιβάζουμε ειδικό έντυπο για το σκοπό αυτό.

γ ) Ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα είναι όλοι όσοι έχουν στην κατοχή τους δελτίο ΕΠΟ – ανεξάρτητα από υπηκοότητα – και είναι γεννημένοι τα ως άνω έτη. Επίσης, συμμετοχής δικαιούνται και οι κάτοχοι προσωρινού δελτίου που εκδίδεται από την Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής.

δ) Στο πρωτάθλημα Κ-10, επιτρέπεται η συμμετοχή και κοριτσιών, της αυτής ηλικίας ( 2009 και νεότερα ).

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΩΝ – ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ.

Τα σωματεία που θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Κ-10, υποχρεούνται να υποβάλλουν, είτε ιδιοχείρως είτε με fax στο 23710 24169, στη διοργανώτρια, το ειδικό έντυπο «δήλωση συμμετοχής» που διαβιβάζουμε συνημμένα, συμπληρωμένο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο όπως προβλέπουν οι οδηγίες αυτού, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου. Επιπλέον, παραχωρητήριο γηπέδου από τον οικείο Δήμο, όπου θα αναφέρεται ότι «παραχωρείται η χρήση του γηπέδου στα τμήματα υποδομών του . . . . σωματείου». Χρηματικό αντίτιμο για τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα ( και απαραίτητη προϋπόθεση αποδοχής της δήλωσης συμμετοχής ),ορίζεται το ποσό των πενήντα ( 50 ) ευρώ, το οποίο μπορεί να κατατεθεί μέσω ταχυδρομικής επιταγής ( προς Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής 631 00 Πολύγυρος, Τ.Θ. 52 ), ή με κατάθεση στα γραφεία της Ένωσης. Τις επόμενες ημέρες στα γραφεία της Ένωσης θα γίνουν ο καθορισμός των ομίλων και η κλήρωση των αγώνων. Ο σχηματισμός των ομίλων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον συνολικό αριθμό των ομάδων που θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα και τη γεωγραφική κατανομή αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ.

α) ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΟ ή «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ» : Οι ποδοσφαιριστές στο πρωτάθλημα Κ-10 θα αγωνίζονται, είτε με δελτίο ΕΠΟ, είτε με «προσωρινό δελτίο» το οποίο θα εκδίδει η διοργανώτρια.

Η έκδοση του «προσωρινού δελτίου», που θα χρησιμοποιείται μόνο για όλα τα πρωταθλήματα υποδομών περιόδου 2018 – 2019 ( Κ-16, Κ-14, Κ-12 και Κ-10 ), θα γίνεται από την ένωση, κομίζοντας στη γραμματεία αυτής :

1. Οι έλληνες ποδοσφαιριστές : Πιστοποιητικό γέννησης ( ή ταυτοπροσωπίας ), το πρωτότυπο, με επικολλημένη ( και σφραγισμένη από την εκδούσα αρχή ) πρόσφατη φωτογραφία του ποδοσφαιριστή, άλλη μια φωτογραφία, όμοια με αυτή στο πιστοποιητικό γέννησης και πέντε ( 5 ) ευρώ.

2. Οι αλλοδαποί ποδοσφαιριστές : Πιστοποιητικό γέννησης και διαβατήριο ( δεκτές γίνονται και απλές φωτοτυπίες αυτών ), από τα οποία να προκύπτουν τα ακριβή προσωπικά στοιχεία του ποδοσφαιριστή, μια φωτογραφία πρόσφατη και όμοια με αυτή στο πιστοποιητικό ή στο διαβατήριο και πέντε ( 5 ) ευρώ.

β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ.

Τα σωματεία πρέπει να υποβάλλουν στην Ε.Π.Σ.Χ., ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς ή με FAX, αντίγραφο κατάστασης υγείας ποδοσφαιριστών, θεωρημένη από γιατρό, στην οποία θα περιλαμβάνονται όλα τα προσωπικά στοιχεία αυτών. Με την κατάθεση στην Ένωση της κατάστασης υγείας, το σωματείο θα λαμβάνει τη σχετική βεβαίωση, την οποία οφείλει να επιδείξει στον διαιτητή του αγώνα, μαζί με την πρωτότυπη κατάσταση υγείας και τα δελτία των ποδοσφαιριστών. Η κατάσταση υγείας ( αντίγραφο αυτής ), πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018 στα γραφεία της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ.

Το πρωτάθλημα θα αρχίσει τον Μάρτιο του 2019 .Θα διεξαχθεί σε ομίλους που θα σχηματιστούν με γεωγραφικά κριτήρια, ενώ για τον ακριβή τρόπο διεξαγωγής, την πρόκριση στη δεύτερη φάση κ.λπ, θα υπάρξει νεώτερη ενημέρωση από την ένωση, βάσει των δεδομένων που θα προκύψουν από τον συνολικό αριθμό των σωματείων που θα συμμετέχουν.

ΑΡΘΡΟ 5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ.

Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται Κυριακή πρωί και ώρα 11:00.

Κανένα αίτημα δεν θα γίνεται δεκτό σχετικά με την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, εκτός αν συντρέχει πολύ σοβαρός λόγος, κάτι το οποίο θα κρίνεται από την επιτροπή.

Σε περίπτωση αναβολής αγώνα κατόπιν ικανοποίησης σχετικού αιτήματος σωματείου ή σωματείων, που αυτό θα συμβαίνει σπανίως και επίσης για πολύ σοβαρό λόγο, οι δυο ομάδες υποχρεούνται να ειδοποιήσουν τη διοργανώτρια ΤΗΝ ΑΜΕΣΩΣ ΠΡΟΣΕΧΗ ΔΕΥΤΕΡΑ μετά τον αγώνα που αναβλήθηκε, ότι ο αγώνας θα διεξαχθεί ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ( Από ένα ημίχρονο ο προπονητής ή ο συνοδός κάθε ομάδας ), εντός της εβδομάδας που ξεκινά ( Τρεις επιλογές : Τρίτη, ή Τετάρτη, ή Πέμπτη ). Στην περίπτωση αυτή, η γηπεδούχος ομάδα έχει επίσης την ευθύνη για τη συμπλήρωση του φ.α. και την αποστολή του στην Ένωση.

ΑΡΘΡΟ 6. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ.

1. Οι ομάδες αγωνίζονται σε γήπεδο 50 x 30, επτά εναντίον επτά ( 7 x 7 ), με εστίες 3 x 2 και μπάλα νούμερο 4, ενώ συνολικά κάθε ομάδα πρέπει να δηλώσει στο φ.α. τουλάχιστον δέκα ( 10 ) ποδοσφαιριστές.

2. Κάθε ομάδα δικαιούται απεριόριστες αλλαγές ποδοσφαιριστών ( στη μέση του γηπέδου ) σε ολόκληρη τη διάρκεια του αγώνα, εκτός από την αλλαγή του τερματοφύλακα για την οποία ο αγώνας πρέπει να σταματήσει. Ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται μπορεί να ξαναμπεί στον ίδιο αγώνα.

3. Η διάρκεια των αγώνων θα είναι δυο ημίχρονα των 30 λεπτών, με 10 λεπτά ανάπαυλα.

4. ΔΕΝ Ισχύουν οι κανόνες του οφσάιντ, των κίτρινων και κόκκινων καρτών.

5. Οι ποινές σε ποδοσφαιριστές ή αξιωματούχους για πειθαρχικά παραπτώματα, θα επιβάλλονται σύμφωνα με τον πειθαρχικό κώδικα της ΕΠΟ και θα εκτίονται μόνο σε αγώνες των πρωταθλημάτων υποδομών ( Κ-16, Κ-14, Κ-12 και Κ-10 ).

6. Ο τερματοφύλακας ή ένας παίκτης δεν επιτρέπεται να ρίξει / περάσει τη μπάλα μετά τη μεσαία γραμμή ( γραμμή κέντρου ) από ελεύθερο χτύπημα κατά την επαναφορά της μπάλας από τέρματος λάκτισμα ( άουτ ). Αν όμως κάτι τέτοιο συμβεί, ο διαιτητής σταματά το παιχνίδι και δίνει ελεύθερο χτύπημα υπέρ της ομάδας που δεν είχε την κατοχή της μπάλας.

7. Ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος Κ-10, δεν δικαιούνται να αγωνιστούν σε επόμενες φάσεις με άλλη ομάδα.

8. Για κάθε αγώνα θα συντάσσεται φύλλο αγώνα και θα υπογράφεται από τον διαιτητή, τους εκπροσώπους των ομάδων και τους αρχηγούς αυτών.

9. Σε περίπτωση που τα χρώματα των στολών των δυο ομάδων είναι ίδια, την υποχρέωση αλλαγής στολής έχει η γηπεδούχος ομάδα.

10. Οι ομάδες θα πρέπει να βρίσκονται στο γήπεδο τέλεσης του αγώνα τουλάχιστον μισή ώρα πριν την προκαθορισμένη ώρα έναρξης αυτού.

11. Το κόρνερ εκτελείται από μικρότερη απόσταση η οποία οριοθετείται ακριβώς από τον διαιτητή. Ο αντίπαλος παίκτης πρέπει να σταθεί – όπως και στο φάουλ – 5 μέτρα μακριά από το σημείο χτυπήματος. Το σημείο του πέναλτι είναι 8 μέτρα από το κέντρο της γραμμής τέρματος.

ΑΡΘΡΟ 7. ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΓΙΑΤΡΟΙ.

Οι ομάδες οφείλουν, μαζί με τη δήλωση συμμετοχής, να προσκομίσουν και παραχωρητήριο γηπέδου. Η ετοιμασία του γηπέδου ( κατάλληλη διαγράμμιση, δίχτυα κ.λπ. ) είναι ευθύνη του γηπεδούχου σωματείου. Μη τέλεση του αγώνα λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, επισύρει απώλεια του αγώνα ( 0 – 3 α/α ), με απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής.

Σε όλους τους αγώνες των πρωταθλημάτων υποδομών ( Κ-16, Κ-14, Κ-12, Κ-10 ) είναι υποχρεωτική, με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, η παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε ιατρός είτε νοσηλευτής είτε διασώστης, απόφοιτος των ΤΕΙ και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για την ζωή περιστατικά που μπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει πρόσωπο που να ασκεί καθήκοντα γιατρού, κατά τα ανωτέρω, ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας η οποία χάνει τον αγώνα με 0 – 3 και της επιβάλλεται χρηματική ποινή ( ΚΑΠ άρθρο 16.2α. 2β. ).

* Ο πάροχος πρώτων βοηθειών, σε ολόκληρη τη διάρκεια του αγώνα, ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να φοράει το «ειδικό διακριτικό γιλέκο κίτρινου χρώματος φωσφοριζέ», το οποίο θα προμηθεύονται με δική τους ευθύνη τα σωματεία και θα διατίθεται από την Ένωση.

* Οι εκτελούντες χρέη δημοσιογράφου στη διάρκεια των αγώνων, υποχρεούνται να φορούν το «ειδικό διακριτικό γιλέκο κόκκινου χρώματος φωσφοριζέ». Το γιλέκο θα παραλάβουν με την έκδοση της κάρτας ελεύθερης εισόδου για την αγωνιστική περίοδο 2018 – 2019.

ΑΡΘΡΟ 8. ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ ΑΓΩΝΑ – ΜΗ ΚΑΘΟΔΟΣ.

Σωματείο που, ενώ υποχρεούται ( Α΄ Ερ. κατηγορίας ), δεν δηλώνει συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα εκ των πρωταθλημάτων υποδομών που διοργανώνει η Ένωση ( Κ-16, Κ-14, Κ-12 και Κ-10 ), αποκλείεται από το πρωτάθλημα της Α΄ Ερ. κατηγορίας, μετά από σχετική απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής.

Μη τέλεση αγώνα λόγω μη καθόδου ομάδας, τιμωρείται με απώλεια του αγώνα ( 0 – 3 α/α ) και χρηματικό πρόστιμο 50 ευρώ την 1η φορά, 80 τη 2η και 100 ευρώ την τρίτη και τελευταία φορά.

Τρίτη ( 3η ) μη κάθοδος της ίδιας ομάδας, συνεπάγεται και αποκλεισμό της από τη συνέχεια του πρωταθλήματος, ως επίσης και αποκλεισμό της ανδρικής ομάδας, από την Α΄ Ερ. κατηγορία, μετά από απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 9. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Η Ε.Π.Σ.Χ., σε συνεργασία με την επιτροπή διαιτησίας, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος, να καλυφθούν από επίσημο Διαιτητή της Ε.Δ. / Ε.Π.Σ.Χ.

Ωστόσο, τα Σωματεία θα πρέπει να προνοήσουν την ύπαρξη δυο ατόμων – εκ των οποίων ο ένας θα πρέπει να παρίσταται οπωσδήποτε σε κάθε αγώνα του Σωματείου του – τα οποία θα μπορούν να διευθύνουν τους αγώνες σαν Διαιτητές, στην περίπτωση που δεν θα προσέλθει για οποιοδήποτε λόγο, επίσημος Διαιτητής. Στην περίπτωση αυτή, ο Διαιτητής του αγώνα θα προκύπτει μετά από κλήρωση μεταξύ των προτεινομένων για το σκοπό αυτό από κάθε Σωματείο. Η μη διεξαγωγή αγώνα λόγω έλλειψης διαιτητή συνεπάγεται την απώλεια του αγώνα και για τις δυο ομάδες.

Ο Διαιτητής πριν την έναρξη του αγώνα ελέγχει :

α) Τα δελτία ΕΠΟ ή τα «προσωρινά δελτία» των ποδοσφαιριστών, πραγματοποιώντας λεπτομερή έλεγχο ταυτοπροσωπίας ΟΛΩΝ των ποδοσφαιριστών των δυο ομάδων.

β) Την κατάσταση υγείας μαζί με τη σχετική βεβαίωση της Ένωσης.

γ) Τις καταστάσεις «ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ», θεωρημένες από τη διοργανώτρια.

δ Τις βεβαιώσεις παραχώρησης από άλλες ομάδες που δεν συμμετέχουν στο πρωτάθλημα κάποιων ποδοσφαιριστών αποκλειστικά και μόνο για το πρωτάθλημα υποδομών 2018 – 2019 ( Κ-10, Κ-12, Κ-14 ή Κ-16 ).

Το γηπεδούχο Σωματείο, υποχρεούται πριν την έναρξη του αγώνα, να καταβάλλει στον Διαιτητή την χρηματική αποζημίωση, η οποία ορίζεται στα τριάντα ( 30 ) ευρώ για κάθε αγώνα, πλέον χιλιομέτρων x 0,30.

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή και για πλαστοπροσωπία.

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται και θα εκδικάζονται σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ΚΑΠ. Το χρηματικό αντίτιμο για κάθε ένσταση ορίζεται στα εκατόν πενήντα ( 150 ) ευρώ και σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης το ποσό των εκατό ( 100 ) ευρώ επιστρέφεται στο ενιστάμενο σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 11. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Οι αντιπρόσωποι – υπεύθυνοι των σωματείων που συνοδεύουν την αποστολή της ομάδας, θα είναι και υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης και της σωστής συμπεριφοράς των ποδοσφαιριστών της ομάδας τους. Θα πρέπει βέβαια, η δική τους συμπεριφορά να αποτελεί παράδειγμα φίλαθλου πνεύματος για τους ποδοσφαιριστές. Τέλος, οι προπονητές οφείλουν να «διδάσκουν» στους μικρούς ποδοσφαιριστές, να διεκδικούν τη νίκη με πάθος, αλλά πάντα μέσα σε αθλητικά πλαίσια και με σεβασμό προς τους αντιπάλους τους, καθώς και να αποδέχονται την ήττα, ως ένα πιθανό αποτέλεσμα κάθε ανταγωνιστικού αθλήματος.

ΑΡΘΡΟ 12. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, θα ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Χ. η οποία διατηρεί το δικαίωμα μερικής ή και ολικής τροποποίησης της προκήρυξης, ακόμη και μετά την έναρξη του πρωταθλήματος.