ΠΡΟΣ: Όλα τα σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της Ε.Π.Σ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των Καταστατικών της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ και, ειδικότερα, των άρθρων 20, 21, 22, 23, 26, 27 και 30 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ και 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, και 12 του παραρτήματος Β.

2. Τις διατάξεις του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και μετά το ν. 4726/ 2020, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις κάθε άλλου σχετικού νόμου.

3. Την από 5 / 12-05-2021 (θέμα 1ο) σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής.

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ την 28 Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

α) ανάγνωση καταλόγου εκπροσώπων των σωματείων – μελών και έλεγχος απαρτίας,

β) ορισμός τριών (3) μελών της για τον έλεγχο τήρησης των πρακτικών,

γ) Διαγραφή σωματείων – μελών λόγω διετούς αδράνειας,

δ) έκθεση διοικητικού απολογισμού

ε) έγκριση διοικητικού απολογισμού

στ) έκθεση οικονομικού απολογισμού

ζ) έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής

η) έγκριση οικονομικού απολογισμού

θ) έκθεση προϋπολογισμού 2021

ι) έγκριση προϋπολογισμού 2021

ια) Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής (ή δύο μελών αν παρίσταται δικαστικός αντιπρόσωπος) για τη διενέργεια Αρχαιρεσιών προς εκλογή του Προέδρου και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής όπως και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

ιβ) Μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια, για την εκλογή Προέδρου και των υπολοίπων, συνολικά έντεκα (11), τακτικών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και τριών (3) μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και των αναπληρωματικών που προβλέπονται στο καταστατικό για τα παραπάνω όργανα.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία, αν δεν παραβρεθεί το μισό συν ένα του όλου αριθμού των σωματείων – μελών, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 21:00, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και χωρίς άλλη πρόσκληση, οπότε θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απαρτία – ανεξάρτητα από τον αριθμό των σωματείων – μελών που θα παραβρεθούν. Η Γενική Συνέλευση για τις αρχαιρεσίες, δύναται να διεξαχθεί και με τη χρήση σύγχρονων μέσων Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), μετά από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής. Στην περίπτωση αυτή θα οριστούν και τα τρία μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4778/ 2021.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Θα ακολουθήσει ειδικό έγγραφο με οδηγίες για την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση των σωματείων που έχουν το σχετικό δικαίωμα, καθώς και με την κατάθεση και έγκριση υποψηφιοτήτων για την εκλογή στα όργανα της Ένωσης.

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, 12 ΜΑΪΟΥ 2021

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

              ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ                       ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ