Προς : Όλα τα σωματεία δύναμης της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

Έχοντας υπόψιν :

  1. Τις διατάξεις των Καταστατικών της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ και, ειδικότερα, των άρθρων 20, 21, 22, 23, 26, 27 και 30 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ και 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, και 12 του παραρτήματος Β.
  2. Τις διατάξεις του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και μετά το ν. 4726/ 2020, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις κάθε άλλου σχετικού νόμου.
  3. Την από 1 / 16 Ιαν 2023 (θέμα 4ο) σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής.

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ την 20 Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου Πολυγύρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) ανάγνωση καταλόγου εκπροσώπων των σωματείων – μελών και έλεγχος απαρτίας,

2) ορισμός τριών (3) μελών της για τον έλεγχο τήρησης των πρακτικών,

3) έκθεση διοικητικού απολογισμού

4) έγκριση διοικητικού απολογισμού

5) έκθεση οικονομικού απολογισμού

6) έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής

7) έγκριση οικονομικού απολογισμού

8) έκθεση προϋπολογισμού 2023

9) έγκριση προϋπολογισμού 2023

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει η απαιτούμενη από το καταστατικό και τον ισχύοντα νόμο απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 και ώρα 20:00, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και χωρίς άλλη πρόσκληση.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Θα ακολουθήσει ειδικό έγγραφο με οδηγίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση των σωματείων που έχουν το σχετικό δικαίωμα.

Πολύγυρος, 30 Ιανουαρίου 2023

Για την εκτελεστική επιτροπή της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ                   ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ